แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

คลังความรู้ KM


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 

 

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรี


 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรี โดยมี
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนเรศ ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่านพร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “แปลงใหญ่ ลาไย จ.น่าน” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมกลาง สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

คลิกรายละเอียด  23/03/2559

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่...อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามบรมราชกุมาร ครั้งที่ 2/2559 และงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนและเชื่อมโยงตลาดถั่วเหลือง โดยนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน
เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก
นายชนาธิป แสนแย้ม นายอำเภอภูเพียง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอาเภอภูเพียง หัวหน้าส่วนท้องถิ่น
อำเภอภูเพียง พร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ภายในงานมีการให้บริการคลินิก
ทั้งประมง ปศุสัตว์คลินิกพืช และการบริการด้านวิชาการด้านพืช การดูแลและป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชโดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และกิจกรรมการประกวด
ถั่วเหลืองฝักสด การแปรรูปอาหารจาก ถั่วเหลือง ณ อบต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
ในวันที่ 23 มีนาคม 2559   คลิกรายละเอียด  23/03/2559
 

เปิดสำนักงานใหม่....เกษตรอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง หลังใหม่ ร่วมกับนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านและอำเภอภูเพียง เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอภูเพียง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59
ณ สานักงานเกษตรอำเภอภูเพียง  อ.ภูเพียง จ.น่าน 
คลิกรายละเอียด  23/03/2559


เปิดแล้ว...แม็คโคร สาขาน่าน

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจการห้างแม็คโคร
โดยมีนายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ร่วมเปิดกิจการห้างแม็คโคร
สาขาน่าน ที่ได้ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรจากชุมชนอย่างยั่งยืน
และตั้งเป้าขยายช่องทางตลาดรองรับผลผลติ การเกษตรกว่า 95 ตัน ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังเป็นกิจการค้าส่งและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดน่าน
และเป็นการสานรับนโยบาย ประชารัฐของรัฐบาลอีกด้วย
ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
คลิกรายละเอียด  23/03/2559

การขับเคลื่อนโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยม พบปะเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 และร่วมให้ความรู้ด้านการเกษตร เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดศัตรูพืช การปลูกพืชหมุนเวียน และการทาการเกษตรแบบยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร 50 ราย  ที่เข้า รับการอบรมในครั้งนี้ ณ ศพก. อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียด  09/03/2559

แม็คโคร จับมือส่วนราชการ และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดน่าน
เพื่อ “โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดน่าน”
สานรับนโยบาย ประชารัฐ


นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดน่าน”  สอดรับนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรจากชุมชนอย่างยั่งยืน
ตั้งเป้าขยายช่องทางตลาด รองรับผลผลิตการเกษตรกว่า 95 ตัน
โดย นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน สานักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
บริษัทสยามแม็คโคร จากัด มหาชน มูลนิธิปิดทองหลังพระ
และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนาม MOU
คลิกรายละเอียด  08/03/2559


สมุดภาพ Infographics  รัฐบาลเพื่อประชาชน
คลิกรายละเอียด  15/02/2559

ติดตามความก้าวหน้าบ้านดอนแท่น

 นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
ของเกษตรกรบ้านดอนแท่น ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชตามความต้องการของเกษตรกร และพัฒนาต่อยอด
ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่เป้าหมาย 800 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ราย
โดยพืชที่เกษตรกรเลือกปลูก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ฟักทอง และถั่วเหลือง
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   23/12/2558

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
   เวลา 10.50
น. 
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง


ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 07/12/2559

คุณลักษณะครุภัณฑ์การเกษตร
07
/12/2559
 

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต โรงจอดรถ เสาธงชาติ ลานคอนกรีต รางระบายน้ำคอนกรีต และติดตั้งระบบประปา ของสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 12/11/2558
ประกาศจังหวัดน่านเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 10/11/2558

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซื้อ 

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

ใบเสนอราคา


แบบสัญญาซื้อขาย


บัญชีเอกสารส่วนที่ 1


บทนิยาม


คุณลักษณะเฉพาะฯ
 

ประกาศจังหวัดเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว 16/06/2558
ราคากลาง 16/06/2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ 16/06/2558

บทนิยาม 16/06/2558

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 16/06/2558
หนังสือมอบอำนาจ 16/06/2558
ใบเสนอราคา  16/06/2558
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 16/06/2558
หนังสือค้ำประกัน  16/06/2558
 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโปรแกรมทำวีดีทัศน์
1 ตำบล 1 ล้าน อ.ภูเพียง
จ.น่าน

ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557