แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

คลังความรู้ KM


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 

ตรวจเยี่ยม 

นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์
และคณะกรรมการบริหารโครงสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระดับกระทรวง รับฟังผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
จากนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนออกติดตามโครงการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เมื่อ 3 มิถุนายน 2558
  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 05/06/2558 
 

รายได้เยี่ยม 

นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ตรวจเยี่ยมผลดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน มีนายประพันธ์ พวงมณี เกษตรตำบล นำเสนอข้อมูล ซึ่งจัดทำใน 4 โครงการ ประกอบด้วยต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ ขุดลอกและกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองนาท่อ ขุดลอกลำเหมืองหลวง และซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยพริก รวมงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อ 3 มิถุนายน 2558
  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 05/06/2558 


ค่าแรงงาน

 นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบสมุดคู่ฝากเงิน ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างแรงงานในการดำเนินโครงการสร้างรายได้ฯ ที่ดำเนินการในตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินค่าแรง รวม 213,169 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
ณ ศูนย์เรียนรูตำบลไชยสถาน เมื่อ 3 มิถุนายน 2558
  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 05/06/2558 
 

ระบบส่งน้ำใหม่ 

นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันหมุนวาล์วน้ำในโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบส่งน้ำ บ้านเมืองจังเหนือ ตำบลเมืองจัง จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการสร้างรายได้ฯ ที่ใช้งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
เมื่อ 3 มิถุนายน 2558  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 05/06/2558 
 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่  2  กรกฎาคม  2558
   เวลา 15.25
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ประกาศจังหวัดเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว 16/06/2558
ราคากลาง 16/06/2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ 16/06/2558

บทนิยาม 16/06/2558

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 16/06/2558
หนังสือมอบอำนาจ 16/06/2558
ใบเสนอราคา  16/06/2558
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 16/06/2558
หนังสือค้ำประกัน  16/06/2558
 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโปรแกรมทำวีดีทัศน์
1 ตำบล 1 ล้าน อ.ภูเพียง
จ.น่าน

ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557