เมนูด้านบน
Untitled Document
 

   นายอุดมศักดิ์  คำมูล
    เกษตรจังหวัดน่าน

 

 
 
 
Untitled Document

 

KM 2557 รอบที่ 1

การขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตำรวจชายแดนและชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘

04/04/2557

“แม่ญิงน่าน สืบสานฮีตฮอยล้านนา”
04/04/2557

 

Km. เรื่อง เทคนิคการใส่ปุ๋ยยางพารา
04/04/2557

เรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตรอำเภอ
ท่าวังผา

03/04/2557


เรื่อง การผลิตข้าวปลอดภัยให้มีผลผลิตสูงแต่ต้นทุนต่ำ ของ Smart Farmer ด้านการผลิตข้าว (นายคนอง ปะทิ) เพื่อพัฒนาเป็นข้าวอินทรีย์คุณภาพของอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 03/04/2557

 

เรื่อง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลป่าคา 03/04/2557

 

หม่อน ลูกไม้ที่ไม่ธรรมด
03/04/2557
ไผ่เป๊าะ พืชทางเลือกที่ทำรายได้ดี03/04/2557

วิสาหกิจชุมชน นั้น กลุ่มผู้ปลูก
ถั่วเหลืองบ้านหนองห้า

25/03/2557

 

การใช้สมุนไพรแฮ้ม กำจัดหนอนและแมลง
25/03/2557

 

ไม้ไผ่ทางเลือกใหม่สำหรับคนทำไร่
20/03/2557

มาปลูก    ถั่วเหลืองกันเถอะ20/03/2557

กระเทียมดีที่ท่าน้าว
   
   
   
 
   
 
การควบคุมวัชพืชในนาข้าว
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ
วิธีการทำปุ๋ยหมัก
ารทำข้าวอินทรีย์
สมุนไพรไล่แมลง
 
   
  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของชมรมส่งเสริมโภชนาการ
เพื่อเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของชมรมส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2557  ณ โรงเรียนบ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   14/03/2557
 


การขับเคลื่อน
กระบวนการ MRCF จังหวัดน่าน
นายอุดมศักดิ์  คำมูล  เกษตรจังหวัดน่าน ประธานประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ MRCF
 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันที่
18 เมษายน  2557 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดน่าน เพื่อร่วมพิจารณาบริหารจัดการปัญหาหลักด้าน
การเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงการสร้างความเข้าใจการนำกระบวนการ
MRCF ไปสู่การปฏิบัติงาน
ในพื้นที่และในภาพรวมของจังหวัดน่าน โดยกำหนดหัวข้องานที่จะนำระบบ
MRCF
ไปใช้ในงานหลักๆ ได้แก่
การจัดการผลไม้ลำไยลิ้นจี่ และการจัดการพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน

 คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   21/04/2557

 

ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
โดยใช้แนวทาง MRCF

นายประเสริฐ  ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
และทีมนิเทศ ทีม 3
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
โดยใช้แนวทาง MRCF ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ในวันที่ 8 เมษายน 2557
 โดยมีนางพิชยารัชต์  ดิฐภักดีคุณานนท์ เกษตรอำเภอบ้านหลวง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ผลการดำเนินงานซึ่งอำเภอบ้านหลวง ได้ดำเนินงานโดยเน้นประเด็นลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในแปลง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุนการผลิต และการปลูกพืชทดแทนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสม (Zoning) โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ อบต.  และสหกรณ์การเกษตร
 ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประจำตำบลทุกตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   07/04/2557
 

มอบพันธุ์ปลา  

นายอุกริช   พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในโอกาสนี้ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ตัวแทนเกษตรกรที่มา
ใช้บริการคลินิกเกษตร ให้นำไปเลี้ยงในไร่ นา สวนของตนเอง เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2557 
ณ โรงเรียนบ้านนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   03/04/2557
 

เทิดพระเกียรติ

นายอุกริช   พึ่งโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประกอบพิธีเทิดพระเกียรติเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร      
 และกล่าวคำราชดุดี ต่อหน้าพระบรมสาธิศลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านนาไลย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อ 25 มีนาคม  2557
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   02/04/2557
 

มอบพันธุ์หม่อน 

นายอุกริช   พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ทำพิธีมอบพันธุ์หม่อนรับประทานผล
แก่ตัวแทนเกษตรกร  ที่มาร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  ที่หน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จัดบริการเกษตรกร ที่โรงเรียนบ้านนาไลย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
 เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2557
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   03/04/2557
 

เอกสารสำคัญ 

 นายอุกริช   พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบเอกสารสำคัญ สปก.4-01 
แก่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิในที่ทำกิน ในโอกาสที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดบริการ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เมื่อ 25 มีนาคม 2557 
ณ โรงเรียนบ้านนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   03/04/2557
 

กล่าวรายงาน

 นายอุดมศักดิ์   คำมูล  เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวรายงานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ต่อนายอุกริช   พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี เพื่อเปิดบริการ
ด้านการเกษตรครบวงจรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดบริการเกษตรกร
ที่โรงเรียนบ้านนาไลย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อ  25  มีนาคม  2557
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   02/04/2557
 

ปิดทองหลังพระ

ส.ต.ต.สมจิต  ฟูบินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการปิดทองหลังพระ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รับมอบปัจจัยการผลิต
จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการปิดทองหลังพระ เมื่อวันก่อนที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   02/04/2557
 

พัฒนาเกษตรกร

นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม
การพัฒนาศูนย์ภูฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกร
เป้หมายหลักที่ร่วมโครงการในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อ วันที่  12  มีนาคม  2557  ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   02/04/2557
 

ให้คำแนะนำ

นายวารินทร์  บุษบรรณ  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุม
เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เรื่องสรุปผลการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดูแลงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้ประสบความสำเร็จมากกว่าที่เป็นอยู่ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เมื่อวันก่อน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   02/04/2557

 

ตัวชี้วัด  

นายประเสริฐ  ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและการพัฒนา
การทำงานของเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เมื่อวันก่อน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   02/04/2557
 

มอบทะเบียนเกษตรกร  นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ และทำพิธีมอบ
สมุดทะเบียนเกษตรกรแก่ตัวแทนเกษตรกร อำเภอเวียงสาที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว
 เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2557  ณ โรงเรียนบ้านนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   02/04/2557
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2556 
ภาพย้อนหลัง ปี 2554
ภาพข่าวย้อนหลัง
ภาพย้อนหลัง ปี 2552,2553

คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่   22/08/2556 

 
สัมผัสธรรมชาติดอย
เสมอดาว  อ.นาน้อย  จ.น่าน
สัมผัสธรรมชาติอุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา   อ.ปัว  จ.น่าน
ล่องแก่งน้ำว้า
อ.แม่จริม  จ.น่าน
สัมผัสธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร
 
ชมหมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว เป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าลายน้ำไหล
ชมพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่นเมืองน่าน
วัดพระธาตุเขาน้อยประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน
นมัสการพระธาตุแช่แห้ง
 
เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ
แอ่วปากนาย  ซึ่งมีลักษณะเหมือนทะเลสาบขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยทิวเขา
ชมผลงานศิลปะของ
ศิลปินไทยร่วมสมัยที่มี
ผลงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรม
 
     
              (เขต 1 จังหวัดชัยนาท)
- อ่างทอง - พระนครศรีอยุธยา - กรุงเทพมหานคร
- สระบุรี - ปทุมธานี - ชัยนาท
- ลพบุรี - นนทบุรี - สิงห์บุรี
               (เขต 2 จังหวัดราชบุรี)
- เพชรบุรี - ราชบุรี - กาญจนบุรี
- นครปฐม - ประจวบคีรีขันธ์ - สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร - สุพรรณบุรี  
               (เขต 3 จังหวัดระยอง)
- ฉะเชิงเทรา - จันทบุรี - ตราด
- นครนายก - ชลบุรี - ระยอง
- สมุทรปราการ - สระแก้ว - ปราจีนบุรี
(เขต 4 จังหวัดขอนแก่น)
- ขอนแก่น - นครราชสีมา - บุรีรัมย์
- สุรินทร์์ - หนองคาย - เลย
- อำนาจเจริญ - ยโสธร - มหาสารคาม
- อุบลราชธานี - อุดรธานี - กาฬสินธุ์
- นครพนม - มุกดาหาร - ร้อยเอ็ด
- ศรีสะเกษ - สกลนคร - หนองบัวลำภู
                (เขต 5 จังหวัดสงขลา)
- กระบี่ - ชุมพร - ตรัง
- สุราษฎร์ธานี - พังงา - นครศรีธรรมราช
- ภูเก็ต - สงขลา - นราธิวาส
- ยะลา - ระนอง - พัทลุง
- สตูล - ปัตตานี  
                (เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่)
- เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่ฮ่องสอน
- พะเยา - ลำปาง - พิษณุโลก
- พิจิตร - อุตรดิตถ์ - ตาก
- เพชรบูรณ์ - อุทัยธานี - กำแงเพชร
- สุโขทัย - นครสวรรค์ - น่าน
- แพร่ - ลำพูน  

 

menu right
หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่ 21  เมษายน  2557
   เวลา 13.50
. 
หนังสือจ้งเวียนจังหวัด  18/04/2556

ลง ณ วันที่ 17 เมษายน 2556   

 

คลิกรายละเอียด
ข่าวเผยแพร่ 

 
รายงานประจำปี 2556 
   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

   ปี 2556/2557
 
ข่าวสอบพนักงานราชการ
   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง

 

แผนงาน/โครงการ
  
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557
 

 แผนปฏิบัติงานโครงการปี 2554

  อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ปี 2554
 
1.  หนังสือขออนุมัติ
 
2.  โครงการความมั่นคงด้านอาหาร
 3.  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
      เพื่อทดแทนพืชเชิงเดี่ยว
 4.  โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
       วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน
โครงการปี 52
 
ข่าวประกาศสอบราคา
   +ข่าวประกาศสอบราคาจ้างเหมา
ซ่อมแซมบ้านพักเกษตรจังหวัดฯ
19/07/2556  16.30 น.
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
   
 
 
 
 
-  งานข้อมูลสถาบัน  

 
   
 
 
หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
..
. more
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากผลผลิตการเกษตร..
more
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้าจากเนื้อสัตว์
... more
 
แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด
 
 
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
 
 
Untitled Document
  สำนักงานจังหวัดน่าน
  เกษตรและสหกรณ์
 การค้าภายใน
  วท.เทคนิคน่าน
 ประมงจังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  วท.สารพัดช่างน่าน
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  สถานีพัฒนาที่ดิน
  อุตสาหกรรมจังหวัด
  ตรวจบัญชีสหกรณ์
  ศาลจังหวัดน่าน
  คลังจังหวัด
  พัฒนาชุมชน
  ประปาจังหวัด
  พัฒนาสังคม
  พาณิชย์จังหวัด
  ประกันสังคม
  วัฒนธรรมจังหวัด
  เขตการศึกษาน่าน 1
  เขตการศึกษาน่าน 2
  การศึกษานอกโรงเรียน
  สวท.น่าน
  พิพิธภัณฑ์น่าน
  สถิติจังหวัด
  สาธารณสุข
  พุทธศาสนาจังหวัด
  แรงงานจังหวัด
  ปศุสัตว์จังหวัด
  อัยการจังหวัด
  จัดหางานจังหวัด
  กกต.น่าน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ปศุสัตว์จังหวัด

  ทางหลวงชนบทจังหวัด

  ประกันภัยจังหวัด
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  โครงการชลประทานน่าน
 
 
Un title page
 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
4/5  ถนนรอบเมืองตะวันตก  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
www.nan.doae.go.th

E-mail:nan@doae.go.th
 
Tel. 054-710246  Fax. 054- 757278   E-mail:   nan@doae.go.th 
   webmater   
ปรับปรุง website 10/02/2557

 

 Counter Stats
Counter Stats
gold coast link
gold coast link Counter
web counters Counter