แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

วันที่ 5 มิถุนายน 2560
 


คลังความรู้ KM
 


วันที่ 12 เมษายน 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 


งานท้าชนผลไม้ยักษ์จังหวัดน่าน

ขอบคุณภาพวีดีโอจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน  19 มิ.ย.2560

 

านของดีตำบลป่ากลางและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
ประจำปี 2560


นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15-16
เป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่ากลางและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)
ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน
และนายภาคภูมิ พรมสาร  เกษตรอำเภอปัว ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน
มีผู้ร่วมงานในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 255 คน

คลิกรายละเอียดภาพข่าวที่นี่ 22/05/2560

    แปลงใหญ่มะม่วง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

 

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
   เวลา 13.45
น.
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการผลิตข้าว 06/06/2560
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 06/06/2560
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการผลิตข้าว 16/05/2560

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
09
/05/2560
 

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 24/02/2560
 


ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 07/12/2559

คุณลักษณะครุภัณฑ์การเกษตร
07
/12/2559
 

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต โรงจอดรถ เสาธงชาติ ลานคอนกรีต รางระบายน้ำคอนกรีต และติดตั้งระบบประปา ของสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 12/11/2558
ประกาศจังหวัดน่านเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 10/11/2558

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซื้อ 

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

ใบเสนอราคา


แบบสัญญาซื้อขาย


บัญชีเอกสารส่วนที่ 1


บทนิยาม


คุณลักษณะเฉพาะฯ
 

ประกาศจังหวัดเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว 16/06/2558
ราคากลาง 16/06/2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ 16/06/2558

บทนิยาม 16/06/2558

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 16/06/2558
หนังสือมอบอำนาจ 16/06/2558
ใบเสนอราคา  16/06/2558
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 16/06/2558
หนังสือค้ำประกัน  16/06/2558
 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโปรแกรมทำวีดีทัศน์
1 ตำบล 1 ล้าน อ.ภูเพียง
จ.น่าน

ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด ปี 2560  และใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 21/03/2560

แบบสอบถามเพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แก้ไข
21/03/2560

 

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2560