แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

คลังความรู้ KM


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 

 

ติดตามความก้าวหน้าบ้านดอนแท่น

 นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
ของเกษตรกรบ้านดอนแท่น ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชตามความต้องการของเกษตรกร และพัฒนาต่อยอด
ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่เป้าหมาย 800 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ราย
โดยพืชที่เกษตรกรเลือกปลูก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ฟักทอง และถั่วเหลือง
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่   23/12/2558

 

การสัมมนาแปลงใหญ่

นายบุญพร้อม สมศิริ เกษตรอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติ
เชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
และเกษตรกรต้นแบบในระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
23/12/2558

แปลงใหญ่ครบวงจร

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ครบวงจร ที่ดำเนินการใน 15 อำเภอ
 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน นำเสนอข้อมูล
 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

 ข้าวโพดหลังนา

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานมอบเมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวน 5,250 กิโลกรัม แก่เกษตรอำเภอ 13 อำเภอ   เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนารูปแบบแปลงใหญ่ครบวงจร ร่วมกับภาคเอกชน
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558  ณ  ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

นโยบายผู้ว่าราชการ

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดน่าน แก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

 นโยบายผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานประชุมคณะทำงานสนับสนุนยุทศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในภาคเกษตรและชนบทจังหวัดน่านและติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร  ภายใต้โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำระบบท่อ  เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

 ประชุมนักส่งเสริมการเกษตร

 
นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่านเป็นประธาน
การประชุมเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พนักงานราชการ เพื่อเน้นย้ำนโยบาย
การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และชี้แจงการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ของแต่ละกลุ่ม - ฝ่าย
 เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดน่าน
  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

 ส้มหวานที่ทุ่งช้าง

นายกมลโลจฒน์  เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมชมสวนส้มสีทองของเกษตรกร
ณ จุดเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นการผลิต
เพื่อเป็นตัวเลือกในการส่งเสริมพืชทดแทนตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร
รายอื่นต่อไป  บ้านเฟื้อยลุง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
 คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

 ร่วมเก็บเกี่ยว

นายกมลโลจฒน์  เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวกับชาวนา ณ บ้านสันกลาง
ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในงานสาธิตลดต้นทุนการปลูกข้าว กิจกรรม การเก็บเกี่ยว
 ประเมินผล  การเก็บเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ
เมื่อ 13 พฤศจิกายน  2558   คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

 นวัตกรรมใหม่

นายกมลโลจฒน์  เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานเปิดงานการสาธิตลดต้นทุนการปลูกข้าว กิจกรรม การเก็บเกี่ยว ประเมินผล
การเก็บเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ
โดยมี นายนเรศ  ฝีปากพราะ เกษตรจังหวัดน่าน  กล่าวรายงาน
 ณ บ้านสันกลาง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
เมื่อ 13 พฤศจิกายน  2558  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

 

นวดข้าวต้นเดียว

นายกมลโลจฒน์  เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมนวดข้าวต้นเดียวในกิจกรรมประเมินผล
การเก็บเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ
ณ บ้านสันกลาง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

กาแฟคุณภาพ

นายกมลโลจฒน์  เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมชมและชิมกาแฟคุณภาพดี
Gem forest coffee  จากสวนกาแฟมณีพฤกษ์ ของนายวิชัย จอร์แดน เพื่อเป็นตัวเลือก
ในการส่งเสริมพืชทดแทนตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป
ณ บ้านแพะกลาง อำเภอทุ้งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

กล้วยน่านไปจีน

นายกมลโลจฒน์  เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมชมสวนกล้วยไข่พันธุ์กำแพงเพชร
เพื่อการส่งออกของเกษตรกร บ้านดอนชัย ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ( โครงการปิดทองหลังพระ )
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558   คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
24/11/2558

มะแข่นรสดี

 นายมนัส สวนแก้ว เกษตรอำเภอนาหมื่น เป็นประธานการประกวด “มะแข่น”
พืชเศรษฐกิจของดีเมืองลี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกมะแข่น และค้นหามะแข่นแหล่งพันธุ์ดี
เพื่อการขยายพันธ์ต่อไปในงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2558 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
17/11/2558

ของดีเมืองลี     

นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล นายอำเภอนาหมื่น ลั่นฆ้องชัยเปิดงาน 
"
เทศกาลของดี ตำบลเมืองลี” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกมะแข่นเมืองลีซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลเมืองลี รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีในตำบลเมืองลี
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยมีนายวิชิต บัตริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี กล่าวรายงาน
ในวันที่ 11 พ.ย. 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
17/11/2558


มอบเมล็ดพันธุ์

  นายกมลโลจฒน์  เชียงวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดการประชุม
ในการวางแผนการทำงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 
และสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยได้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มผู้ค้าเมล็ดพันธุ์มอบให้เกษตรอำเภอนำไปช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในโครงการปิดทองหลังพระ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
เมื่อ  8  ต.ค. 2558  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
13/10/2558


เร่งช่วยภัยแล้ง

  นายกมลโลจฒน์  เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดการประชุม
เกษตรอำเภอในการวางแผนการทำงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ปี 2559  และสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยได้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มผู้ค้าเมล็ดพันธุ์นำไปช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการปิดทองหลังพระ
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เมื่อ  8  ตุลาคม  2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 13/10/2558 

นโยบายเร่งด่วน

  นายสนิท  ปัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดน่าน
เปิดการประชุมเกษตรอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนการทำงานตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559  และสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดน่าน  เมื่อ  8  ตุลาคม  2558

คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  08/10/2558

แสดงผลงาน

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน  กล่าวเปิดงานการแสดงผลงาน
ตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร
ต่อยอดโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำ ปี  2558
โดยมี 15 อำเภอ จัดแสดงผลงานและเกษตรอำเภอนาน้อย ทุ่งช้าง บ้านหลวงเป็นตัวแทน
นำเสนอผลงาน  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  ณ สวนอาหารเรือนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  05/10/2558 

ชื่นชมผลงาน

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน  เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร ต่อยอดโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำ  ปี 2558 
ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอจัดแสดง  เมื่อ 30  กันยายน  2558 
ณ สวนอาหารเรือนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
05/10/2558 

ขอพักผ่อนก่อน

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวคำมุทิตาจิตและคำขอบคุณที่ร่วมกันสร้างสรรค์ จรรโลงผลงานอยู่คู่กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยความมานะ ไม่ย่อท้อต่อปัญหานานาประการ
ในปี 2558 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้ขาดบุคลากรคุณภาพรวม 8 ท่าน ทั้งที่เกษียณ
และเกษียณก่อนกำหนด ก็ขอให้พักผ่อนให้สบายเราคนข้างหลังจะสานต่อ
 เมื่อ  30  กันยายน  2558  สวนอาหารเรือนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่
05/10/2558  

ม่วนแต้น้อ

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธาน
ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด
ในปี 2558 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้ขาดบุคลากรคุณภาพรวม 8 ท่าน
 ก็ขอให้พักผ่อนให้สบายเราคนข้างหลังจะสานต่อ
 เมื่อ  30  กันยายน  2558  สวนอาหารเรือนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  
05/10/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่  5 กุมภาพันธ์  2559
   เวลา 13.25
น. สวัสดีปีใหม่ 2559
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต โรงจอดรถ เสาธงชาติ ลานคอนกรีต รางระบายน้ำคอนกรีต และติดตั้งระบบประปา ของสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 12/11/2558
ประกาศจังหวัดน่านเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 10/11/2558

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซื้อ 

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

ใบเสนอราคา


แบบสัญญาซื้อขาย


บัญชีเอกสารส่วนที่ 1


บทนิยาม


คุณลักษณะเฉพาะฯ
 

ประกาศจังหวัดเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว 16/06/2558
ราคากลาง 16/06/2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ 16/06/2558

บทนิยาม 16/06/2558

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 16/06/2558
หนังสือมอบอำนาจ 16/06/2558
ใบเสนอราคา  16/06/2558
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 16/06/2558
หนังสือค้ำประกัน  16/06/2558
 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโปรแกรมทำวีดีทัศน์
1 ตำบล 1 ล้าน อ.ภูเพียง
จ.น่าน

ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557