Untitled Document
 

   นายอุดมศักดิ์  คำมูล
    เกษตรจังหวัดน่าน

KM 2557 รอบที่ 1

มาเตรียมความพร้อมให้กับต้นลำไยในปีต่อไปกันเถอะ
25/06/2557

 

องค์ความรู้นวัตกรรมลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในพื้นที่ปลูกข้าวโพด อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน
25/06/2557

การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตหม่อน-ไหม เพื่อลดพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ MRCF
 
26/05/2557

การขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตำรวจชายแดนและชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘

04/04/2557
KM ย้อนหลัง คลิกรายละเอียดที่นี่
การควบคุมวัชพืชในนาข้าว
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ
วิธีการทำปุ๋ยหมัก
ารทำข้าวอินทรีย์
สมุนไพรไล่แมลง
 
 วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดน่าน
  <img src="nosupport.gif" >
 
คนน่านร่วมทอดกฐิน 

  นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน นำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 ที่วัดควนวิเศษ  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เมื่อ 12  ตุลาคม  2557
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  16/10/2557
 
กฐินอธิบดี 

นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นำขบวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศทอดกฐินสามัคคี ณ วัดควนวิเศษ
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อสมทบทุนบำรุงพุทธศาสนา
เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2557
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  16/10/2557

ผอ.เขต ดูMRCF น่าน  
 
นายชาตรี  บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการนำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการขันเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแนวใหม่ หรือ 2557
ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  3/10/2557

พบนักส่งเสริมน่าน  

นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พบปะ มอบนโยบายการส่งเสริมการเกษตรระบบใหม่ MRCF แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเยี่ยมชมการเสนอความก้าวหน้าของระบบที่มีเป้าหมายสร้างเมืองน่านน่า
อยู่คู่ป่าต้นน้ำ ของอำเภอต่างๆ เมื่อ  29  กันยายน  2557
  ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  3/10/2557

บรรยาย MRCF 

นางสาวพยอม  วุฒิสวัสดิ์ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ นายประพันธ์  จันทร์ผง นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตร จ.น่าน นายประทวน  จันทร์ดี  น.ส.สิริกัลยา  คำนาน นวส.ปฏิบัติการ
นำเสนอผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรระบบใหม่ MRCF ของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง, อำเภอปัว แก่นักส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมสัมมนา เมื่อ 29 กันยายน 2557 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  3/10/2557

ชม MRCF น่านเยี่ยม 

นายไพรัช  หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมการนำเสนอผลการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรแนวใหม่ MRCF ของสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ
ที่มุ่งหวังสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านจัดขึ้น
เมื่อวันที่  29  กันยายน  2557  ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  3/10/2557

"การขับเคลื่อน MRCF กับการสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ"
 

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อน MRCF กับการสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ" ในวันที่ 29 กันยายน 2557  โดยมีนายไพรัช หวังดี รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร, นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสข.6 จ.เชียงใหม่, หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน, เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว
โดยมีนายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน  ให้การต้อนรับ นำเสนองานการขับเคลื่อน MRCF  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  1/10/2557

พัฒนาวิสาหกิจ 

นายพิชัยลักษณ์  เพชรบุรีกุล ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดน่าน ประเด็นการคัดเลือกกรรมการผู้แทน
และผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งผลการประกวดผลงานวิสา ความก้าวหน้าการจดทะเบียน
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อ  19  กันยายน  2557 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  3/10/2557

ส่งเสริมวิสาหกิจ


นายอุกริช   พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดน่าน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน
ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจของคนน่านให้เติบโต
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เมื่อ 19  กันยายน  2557
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  1/10/2557
หาสารพิษตกค้าง

นายชาตรี  อัฐวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการอาวุโส
สังกัดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผักของเกษตรกร ที่ปลูกเพื่อบริโภค
และจำหน่ายในเขตพื้นที่บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดน่าน
ณ ห้องอารักพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เมื่อ 19  กันยายน  2557
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  1/10/2557
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2556 
ภาพย้อนหลัง ปี 2554 / ภาพข่าวย้อนหลัง ภาพย้อนหลัง ปี 2552,2553


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557

คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 
 

 

 วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดน่าน

 

menu right
หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่ 22  ตุลาคม  2557
   เวลา 11.
55 น. 
 
หนังสือจ้งเวียนจังหวัด  18/04/2556


สถานการณ์ลำไยจังหวัดน่าน
รายงานประจำวันที่ 21 ส.ค.57

คลิกรายละเอียดที่นี่


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า


รายงานสถานการณ์ลิ้นจี่
ประจำวัน ปี 2557
(รายอำเภอ/จังหวัด/ราคา)
คลิกรายละเอียดที่นี่

 

 


ลง ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 

คลิกรายละเอียด
ข่าวเผยแพร่ 

รายงานประจำปี 2556 
   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

  
ปี 2556/2557
 
แผนงาน/โครงการ
  
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557
   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวประกาศสอบราคา
-
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
10/10/2557  10.30 น.
 -
รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
-สัญญาซื้อขาย
-บทนิยาม
-บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/
หุ้นส่วน ผู้จัดการ

-บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
-แบบหนังสือค้ําประกัน
-แบบหนังสือมอบอำนาจ
10/10/2557  10.30 น.
-------------------------------------------

1.ประกาศจังหวัดน่านเรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
 2. บทนิยาม
 3.
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
 4.บัชีเอกสารส่วนที่ 1
 5.บัชีเอกสารส่วนที่ 2
 6. แบบใบเสนอราคา
 7.สัญญาจ้าง
 8.หนังสือค้ำประกัน
 9.ราคากลาง
10.หนังสือมอบอำนาจ
27 สิงหาคม 2557

   +ข่าวประกาศสอบราคาจ้างเหมา
ซ่อมแซมบ้านพักเกษตรจังหวัดฯ
19/07/2556  16.30 น.

คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง

  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด
  สำนักงานจังหวัดน่าน
  เกษตรและสหกรณ์
 การค้าภายใน
  วท.เทคนิคน่าน
 ประมงจังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  วท.สารพัดช่างน่าน
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  สถานีพัฒนาที่ดิน
  อุตสาหกรรมจังหวัด
  ตรวจบัญชีสหกรณ์
  ศาลจังหวัดน่าน
  คลังจังหวัด
  พัฒนาชุมชน
  ประปาจังหวัด
  พัฒนาสังคม
  พาณิชย์จังหวัด
  ประกันสังคม
  วัฒนธรรมจังหวัด
  เขตการศึกษาน่าน 1
  เขตการศึกษาน่าน 2
  การศึกษานอกโรงเรียน
  สวท.น่าน
  พิพิธภัณฑ์น่าน
  สถิติจังหวัด
  สาธารณสุข
  พุทธศาสนาจังหวัด
  แรงงานจังหวัด
  ปศุสัตว์จังหวัด
  อัยการจังหวัด
  จัดหางานจังหวัด
  กกต.น่าน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ปศุสัตว์จังหวัด

  ทางหลวงชนบทจังหวัด

  ประกันภัยจังหวัด
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  โครงการชลประทานน่าน
 

Un title page
 
  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน (รหัสทางไกล 054)
หน่วยงานที่สำคัญ
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน  054-751169, 054-750247
ตำรวจท่องเที่ยว  054-710216  สายด่วน 1155
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  054-750039
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  054-731714
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  054-701000, 082-1941349
อุทยานแห่งชาติแม่จริม  054-730040-1
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี  089-9992420
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน  089-0459831
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน  084-4837240
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  054-701121, 087-1739549
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 054-771630,054-710234
ท่าอากาศยานน่าน 054-710270
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน 054-773047
พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติน่าน 054-772777
สำนักงานวัฒนธรรม 054-711650-1
OTOP (ศูนย์โอท็อป1) 054-711739, 084-6080958
OTOP (ศูนย์โอท็อปดีเบส) 054-774659, 084-6117276
โรงพยาบาลในจังหวัด
โรงพยาบาลน่าน  054-710138-9, 054-771620-2
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์  054-773035
โรงพยาบาลนาหมื่น  054-787598
โรงพยาบาลนาน้อย  054-789060
โรงพยาบาลเวียงสา  054-752012-3
 
โรงพยาบาลบ้านหลวง  054 - 761060
โรงพยาบาลสันติสุข  054-767356
โรงพยาบาลแม่จริม  054-769154
โรงพยาบาลท่าวังผา  054 - 755380
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  054-791104, 054-756407
โรงพยาบาลเชียงกลาง  054-797111
โรงพยาบาลทุ่งช้าง  054-795100
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  054-693548
โรงพยาบาลสองแคว  054-777085
โรงพยาบาลบ่อเกลือ  054-778023
สายด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669
หอศิลป์ริมน่าน โทร. 081-9892912
เส้นทางมาเที่ยวน่าน
สถานีขนส่ง  054-711661
รถโดยสารประจำทาง น่าน - กรุงเทพฯ
วิริยะแพร่ทัวร์  054-741600, 054-743030
บุษราคัมทัวร์  054-741714, 089-6363448
เชิดทัยทัวร์  054-710362
สมบัติทัวร์  054-711077
บริษัทขนส่ง  054-710027
รถโดยสารประจำทาง น่าน - ระยอง
นครชัยแอร์  054-774499, 02-9360800
รถโดยสารประจำทาง น่าน - แพร่ - เด่นชัย
นครน่านทัวร์บริการ  054-775229, 085-8690102
รถโดยสารประจำทาง น่าน-เชียงใหม่
ไทยพัฒนกิจขนส่ง (เมย์เขียว)  054-710760  
สายการบินพาณิชย์
นกแอร์  02-1348000-2
แฮปปี้แอร์  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1318
กานต์แอร์  0-2551-6111

 


 

 

 

 

 

 

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557