นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน ได้จัดงานเสวนาเพื่อพัฒนาลำไยสู่คุณภาพ
งานเสวนา"ลำไยไทยไม่ใช่ปัญหา ถ้าเข้าใจทางแก้"
ที่ทางคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ โดยประธานอนุเหนือฯ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเส
ริมการเกษตร  และ
นายอุกริช  พึ่งโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้เดินทางมาร่วมเวทีเสวนาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
บริเวณสวนลำไยบ้านพญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  24/07/2557