แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

คลังความรู้ KM


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 

สร้างรายได้    
นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่านและผู้เกี่ยวข้องร่วม KICK OFF เทปูนสร้างดาดลำเหมืองส่งน้ำที่บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง งบประมาณ 100,000 บาท เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจังหวัดน่านดำเนินการใน 8 อำเภอ  34 ตำบล  94 โครงการ งบประมาณ 33,992,222 บาท  KICK OFF
เมื่อ  8  เมษายน  2558   คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 08/04/2558 
 

แก้ปัญหาภัยแล้ง 
นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดตัวโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการแรกของจังหวัดน่านคือโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง งบ 100,000 บาท เมื่อ 8 เมษายน 58
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 08/04/2558 

นายโอุฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/58    ของอำเภอนำร่อง คืออำเภอปัวและอำเภอเชียงกลาง โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558     ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 17/02/2558 

 

นายโอฬาร พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน และทีมงานเตรียม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปชาอัสสัม   ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 16 กุมภาพันธ์ 2558  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 17/02/2558 

นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยนายบุญพร้อม สมศิริ    เกษตรอำเภอเชียงกลาง นายภาคภูมิ พรมสาร เกษตรอำเภอปัว และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงเสริมฝาย อ่างเก็บน้ำการส่งน้ำด้วยระบบท่อของจังหวัดน่าน ให้กับคุณชาย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล และท่านยุคล  ลิ้มแหลมทอง อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ ณ อ่างน้ำเลียบ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน  และ ฝายแก้ง ซึ่งกั้นลำน้ำกุน  ต.ศิลาแลง  อ.ปัว  จ.น่าน  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 17/02/2558 

วันพริกน่าน นายนเรศ  ฝีปากเพราะ  เกษตรจังหวัดน่าน  ร่วมงา วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านก๋ง  ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ท่านนายอำเภอท่าวังผา ท่านทินกร ชัยดี ร่วมกับ สจ .นพรัตน์ ถาวงศ์ ร่วมงานศึกษาดูงานพริก บ้านสบบัว ตำบลยม โดยมี อาจารย์ วีระ ภาคอุทัย ม.ขอนแก่น และนางอนงค์ ตันติตระการวัฒนา เกษตรอำเภอท่าวังผา ร่วมให้ข้อมูลพริกน่าน และในงานดังกล่าวได้มีการ
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพริก การประกวดอาหารทำจากพริก และอื่นๆ อีกหลายรายการ

คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 09/02/2558 

 ร่วมเวทีเสวนา ขยายผลโครงการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศจังหวัดน่าน นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน  ร่วมเวทีเสวนาขยายผลโครงการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศจังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน   ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 09/02/2558 

สร้างรายได้   นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน  เป็นประธานประชุม
ชี้แจงดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่การเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลที่
ดำเนินการโครงการดังกล่าว ที่จังหวัดน่านได้รับจำนวน  8  อำเภอ  34  ตำบลๆละ 1,000,000  บาท โดยให้คณะกรรมการ ศบกต.จัดทำแผนงานโครงการเสนอโดยเร็ว
ที่สุด เมื่อ  9  กุมภาพันธ์  2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 09/02/2558 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่ 17 เมษายน  2558
   เวลา 11.100
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557