แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

คลังความรู้ KM


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 

คุณภาพลำไย 

 นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน พบปะแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกร
ที่ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ(Field Day) ซึ่งมีสถานี
ให้ความรู้ในเรื่องการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ การผลิตการใช้
สารชีวภัณฑ์ น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/07/2558 

คุณภาพฝรั่ง

  นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอสองแคว กล่าวเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาคุณภาพฝรั่งทดแทนพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่เทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าโดยใช้ภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558  ณ สวนไม้ผล  ตำบลนาไร่ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/07/2558 

ลำไยคุณภาพ

  นายทินกร  ชัยดี นายอำเภอท่าวังผา กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตลำไยให้มีคุณภาพ (Field Day) มีนางอนงค์ ตันติตระการวัฒนา เกษตรอำเภอท่าวังผา กล่าวรายงาน ซึ่งมีสถานีให้ความรู้ในเรื่องการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ การผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์ น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อ 9 ก.ค. 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/07/2558 

พืชผักแทนข้าวโพด

   นายพันธ์ศักดิ์  สมเปาจี นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักทดแทนพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) มีนายประยุทธ วงค์วาน เกษตรอำเภอสันติสุขกล่าวรายงาน
ซึ่งมีสถานีบริการความรู้เช่นการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การผลิตพืชผัก การผลิตการใช้
สารชีวภัณฑ์ น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เมื่อ  10  กรกฎาคม  2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/07/2558 

ฝรั่งทดแทนข้าวโพด

  นายดงพล  รุจิธรรมธัช นายอำเภอสองแคว ลั่นฆ้องชัยเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาคุณภาพฝรั่งทดแทนพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(Field Day) โดยมีนายสนิท  ปัญญาวงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศ เป็นตัวแทนเกษตรจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมการปลูกฝรั่งทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาดร่วมกัน
ซึ่งมีสถานีถ่ายทอดความรู้ อาทิการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์
น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง การห่อผล  ณ สวนผลไม้บ้านใหม่
ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/07/2558 

เทคโนโลยียางพารา 

นายผอบ  บินสะอาด นายอำเภอนาน้อย กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่เรื่องการพัฒนาคุณภาพยางพารา(Field Day)
เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่
ซึ่งมีสถานีบริการความรู้ อาทิการใช้น้ำอย่างรู้ค่า การเตรียมต้นก่อนเปิดกรีดอย่างถูกวิธี การผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมักน้ำหมัก การสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพารา
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
 เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/07/2558 

เทคนิคการผลิตยางพารา

  นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวพบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่เรื่องการพัฒนาคุณภาพยางพารา(Field Day)
เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งมีสถานีบริการความรู้ อาทิการใช้น้ำอย่างรู้ค่าการเตรียมต้นก่อนเปิดกรีดอย่างถูกวิธี
การผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมักน้ำหมัก
การสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพารา ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลบัวใหญ่
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/07/2558 

ข้าวนาโยน

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน แนะนำ สาธิตการโยนกล้าข้าว
ให้เกษตรกรที่ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่เรื่องการปลูกข้าวนาปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่เทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าโดยใช้ภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเกิ้ง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/07/2558 

เริ่มฤดูปลูกใหม่
 

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน พบปะแนะนำให้ความรู้
เรื่องการปลูกข้าวนาปีแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัวร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ
ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างมีคุณค่าโดยใช้ภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ณ
อ่างเก็บน้ำห้วยตะเกิ้ง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อ  3  กรกฎาคม  2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/07/2558 

ประหยัดเมล็ดพันธุ์

  นายภาคภูมิ  พรมสาร เกษตรอำเภอปัว ให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้าแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
 เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเผยแพร่เทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าโดยใช้ภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่
เป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์ แรงงาน เวลา นั่นคือการลดต้นทุนการผลิต เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเกิ้ง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/07/2558 

ภูมิปัญญา

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน
และนายภาคภูมิ  พรมสาร เกษตรอำเภอปัว แนะนำ สาธิตการปลูกข้าว
โดยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรผลิตขึ้นเองให้เกษตรกรที่ร่วมงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าโดยใช้ภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเกิ้ง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/07/2558 

สู่มาตรฐานอาเซี่ยน  


  นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดความรู้
(Field Day) การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรพื้นที่ลำไยแปลงใหญ่สู่มาตรฐานอาเซี่ยน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้เกษตรกรรายย่อยสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดลำไยร่วมกันและเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีเกษตรจังหวัดน่านกล่าวรายงาน
ณ สวนลำไยบ้านพญาแก้ว ตำพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 เมื่อ  24  มิ.ย.58   คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 07/07/2558 

เพิ่มศักยภาพ

  นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดงาน
ถ่ายทอดความรู้ (Field Day) การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรพื้นที่ลำไยแปลงใหญ่สู่มาตรฐานอาเซี่ยน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้เกษตรกรรายย่อยสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดลำไยร่วมกันและเพื่อพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมอบปัจจัยการผลิต อาทิเลื่อย กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เมล็ดปอเทือง โดยมีเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมส่งมอบ ณ สวนลำไยบ้านพญาแก้ว ตำพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
เมื่อ  24  มิถุนายน  2558  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 07/07/2558 

Zoning ลำไย

   นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน
ถ่ายทอดความรู้ (Field Day) การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรพื้นที่ลำไย
แปลงใหญ่สู่มาตรฐานอาเซี่ยน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้เกษตรกรรายย่อยสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดลำไยร่วมกันและเพื่อพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและชมภาพการพัฒนาพื้นที่ตามการกำหนดเขตโซนนิ่งลำไยแปลงใหญ่ มีเกษตรจังหวัดน่านให้ข้อมูลเพิ่มเติม ณ สวนลำไยบ้านพญาแก้ว ตำพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
เมื่อ  24  มิ.ย.58 คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 07/07/2558 

ตัดช่อโชว์

   นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดความรู้ (Field Day) การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรพื้นที่ลำไยแปลงใหญ่สู่มาตรฐานอาเซี่ยน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้เกษตรกรรายย่อยสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดลำไยร่วมกันและเพื่อพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสาธิตการตัดแต่งช่อลำไยที่ถูกต้อง
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยมีเกษตรจังหวัดน่านให้ข้อมูล ณ สวนลำไย
บ้านพญาแก้ว ตำพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เมื่อ  24  มิถุนายน  2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 07/07/2558 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่  28  กรกฎาคม  2558
   เวลา 15.00
น.
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ประกาศจังหวัดเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว 16/06/2558
ราคากลาง 16/06/2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ 16/06/2558

บทนิยาม 16/06/2558

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 16/06/2558
หนังสือมอบอำนาจ 16/06/2558
ใบเสนอราคา  16/06/2558
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 16/06/2558
หนังสือค้ำประกัน  16/06/2558
 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโปรแกรมทำวีดีทัศน์
1 ตำบล 1 ล้าน อ.ภูเพียง
จ.น่าน

ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557