Untitled Document
 

   นายอุดมศักดิ์  คำมูล
    เกษตรจังหวัดน่าน

KM 2557 รอบที่ 1

มาเตรียมความพร้อมให้กับต้นลำไยในปีต่อไปกันเถอะ
25/06/2557

 

องค์ความรู้นวัตกรรมลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในพื้นที่ปลูกข้าวโพด อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน
25/06/2557

การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตหม่อน-ไหม เพื่อลดพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ MRCF
 
26/05/2557

การขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตำรวจชายแดนและชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘

04/04/2557
KM ย้อนหลัง คลิกรายละเอียดที่นี่
การควบคุมวัชพืชในนาข้าว
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ
วิธีการทำปุ๋ยหมัก
ารทำข้าวอินทรีย์
สมุนไพรไล่แมลง
 
 วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดน่าน
 

ก้าวต่อไป...การขับเคลื่อน MRCF จังหวัดน่าน

 


นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน
 มีนโยบายการขับเคลื่อน MRCF
จังหวัดน่าน โดยมอบหมายให้   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานนำโดยนางสาวพยอม  วุฒิสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
และนายประพันธ์  จันทร์ผง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเรียนรู้การวาดแผนที่ และให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติวาดแผนที่รายแปลงของเกษตรกร ในพื้นที่จริง
ในวันที่ 12 กันยายน 2557  ณ พื้นที่อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  16/09/2557

DOAE GAMES

   
นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดี และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ทั้ง 3 ท่าน ร่วมกันกดปุ่มเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “DOAE GAMES”
ครั้งที่  2  ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้วยการกีฬาและเป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างนักส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทั่วทิศและเป็นมิตรกับเกษตรกร  เมื่อ 7 กันยายน 2557 
 ณ ยิมเนเชี่ยม โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  16/09/2557

กองเชียร์เยี่ยม

  สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน นำคณะนักกีฬาและกองเชียร์
ร่วมการแข่งขันกีฬา “DOAE GAMES” ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วยการกีฬาและเพื่อความสามัคคีที่มีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรเกษตรกรโดยมีการประกวดกองเชียร์ด้วย ซึ่งจังหวัดน่านอยู่สีม่วงร่วมกับเขต 1 และเขต 9 เมื่อวันที่  7  กันยายน  2557  ณ ยิมเนเซี่ยมโรงเรียนสารวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  16/09/2557

สามัคคีเปตอง

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ส่งนักกีฬาเปตองร่วมแข่งขันในกีฬา “DOAE GAMES”
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วยกีฬาและเพื่อความสามัคคี
ในหมู่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่มีอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรเกษตรกร ผลการแข่งขันทีมหญิงได้รางวัลรองชนะเลิศ ทีมชายได้ที่ 3 เมื่อ  7  กันยายน  2557 
ณ สนามเปตอง โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  16/09/2557

มาเตรียมความพร้อมให้กับต้นลำไยในปีต่อไปกันเถอะ

คงจะผ่านพ้นไปแล้วกับการเก็บเกี่ยวผลลำไยในปี ๒๕๕๗ นี้
ซึ่งให้ผลเกือบทุกต้นเป็นประวัติการณ์ การที่ต้นลำไยให้ผลผลิตมาก
ทำให้สูญเสียธาตุอาหารที่สะสมไว้ไปเยอะมาก ต้นจะทรุดโทรมมากเพื่อให้ต้นลำไย
ลดการสูญเสียธาตุอาหาร และฟื้นตัวได้เร็วช่วยให้การเตรียมต้นลำไยให้พร้อมที่
จะให้ผลผลิตในปีต่อไปได้ การตัดแต่งกิ่งลำไยจึงเป็นเรื่องที่เกษตรกรจำเป็นต้องทำ
และต้องลงมือทำหลังจากเก็บผลผลิตทันที  เพื่อชักนำให้เกิดการแตกกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  05/09/2557
 

ที่ 1 ระดับจังหวัด   

นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบโล่รางวัล
 ประกาศเกียรติคุณ เงินสดแก่บุคคล เกษตรกรและสถาบันดีเด่น ที่ชนะที่ 1 ระดับจังหวัด รวม  12  รางวัล เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก
เมื่อ 28 สิงหาคม 2557  ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน
 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  03/09/2557
 

รางวัลใหญ่   

นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม
ประจำเดือนเกษตรอำเภอ ถือเป็นโอกาสดีได้มอบรางวัลการประกวดผลงานบุคคล
เกษตรกรและสถาบันดีเด่น ระดับจังหวัด โดยเกษตรอำเภอเป็นผู้รับมอบแทน
เมื่อ  29  สิงหาคม  2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน   
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  03/09/2557
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2556 
ภาพย้อนหลัง ปี 2554 / ภาพข่าวย้อนหลัง ภาพย้อนหลัง ปี 2552,2553


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557

คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 
 

 

 วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดน่าน

 

menu right
หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่ 19  กันยายน  2557
   เวลา 10.35
. 
 
หนังสือจ้งเวียนจังหวัด  18/04/2556


สถานการณ์ลำไยจังหวัดน่าน
รายงานประจำวันที่ 21 ส.ค.57

คลิกรายละเอียดที่นี่


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า


รายงานสถานการณ์ลิ้นจี่
ประจำวัน ปี 2557
(รายอำเภอ/จังหวัด/ราคา)
คลิกรายละเอียดที่นี่

 

 


ลง ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 

คลิกรายละเอียด
ข่าวเผยแพร่ 

รายงานประจำปี 2556 
   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

  
ปี 2556/2557
 
แผนงาน/โครงการ
  
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557
   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวประกาศสอบราคา
1.
ประกาศจังหวัดน่านเรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
 2. บทนิยาม
 3.
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
 4.บัชีเอกสารส่วนที่ 1
 5.บัชีเอกสารส่วนที่ 2
 6. แบบใบเสนอราคา
 7.สัญญาจ้าง
 8.หนังสือค้ำประกัน
 9.ราคากลาง
10.หนังสือมอบอำนาจ
27 สิงหาคม 2557

   +ข่าวประกาศสอบราคาจ้างเหมา
ซ่อมแซมบ้านพักเกษตรจังหวัดฯ
19/07/2556  16.30 น.

คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง

  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด
  สำนักงานจังหวัดน่าน
  เกษตรและสหกรณ์
 การค้าภายใน
  วท.เทคนิคน่าน
 ประมงจังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  วท.สารพัดช่างน่าน
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  สถานีพัฒนาที่ดิน
  อุตสาหกรรมจังหวัด
  ตรวจบัญชีสหกรณ์
  ศาลจังหวัดน่าน
  คลังจังหวัด
  พัฒนาชุมชน
  ประปาจังหวัด
  พัฒนาสังคม
  พาณิชย์จังหวัด
  ประกันสังคม
  วัฒนธรรมจังหวัด
  เขตการศึกษาน่าน 1
  เขตการศึกษาน่าน 2
  การศึกษานอกโรงเรียน
  สวท.น่าน
  พิพิธภัณฑ์น่าน
  สถิติจังหวัด
  สาธารณสุข
  พุทธศาสนาจังหวัด
  แรงงานจังหวัด
  ปศุสัตว์จังหวัด
  อัยการจังหวัด
  จัดหางานจังหวัด
  กกต.น่าน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ปศุสัตว์จังหวัด

  ทางหลวงชนบทจังหวัด

  ประกันภัยจังหวัด
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  โครงการชลประทานน่าน
 

Un title page
 
  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน (รหัสทางไกล 054)
หน่วยงานที่สำคัญ
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน  054-751169, 054-750247
ตำรวจท่องเที่ยว  054-710216  สายด่วน 1155
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  054-750039
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  054-731714
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  054-701000, 082-1941349
อุทยานแห่งชาติแม่จริม  054-730040-1
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี  089-9992420
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน  089-0459831
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน  084-4837240
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  054-701121, 087-1739549
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 054-771630,054-710234
ท่าอากาศยานน่าน 054-710270
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน 054-773047
พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติน่าน 054-772777
สำนักงานวัฒนธรรม 054-711650-1
OTOP (ศูนย์โอท็อป1) 054-711739, 084-6080958
OTOP (ศูนย์โอท็อปดีเบส) 054-774659, 084-6117276
โรงพยาบาลในจังหวัด
โรงพยาบาลน่าน  054-710138-9, 054-771620-2
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์  054-773035
โรงพยาบาลนาหมื่น  054-787598
โรงพยาบาลนาน้อย  054-789060
โรงพยาบาลเวียงสา  054-752012-3
 
โรงพยาบาลบ้านหลวง  054 - 761060
โรงพยาบาลสันติสุข  054-767356
โรงพยาบาลแม่จริม  054-769154
โรงพยาบาลท่าวังผา  054 - 755380
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  054-791104, 054-756407
โรงพยาบาลเชียงกลาง  054-797111
โรงพยาบาลทุ่งช้าง  054-795100
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  054-693548
โรงพยาบาลสองแคว  054-777085
โรงพยาบาลบ่อเกลือ  054-778023
สายด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669
หอศิลป์ริมน่าน โทร. 081-9892912
เส้นทางมาเที่ยวน่าน
สถานีขนส่ง  054-711661
รถโดยสารประจำทาง น่าน - กรุงเทพฯ
วิริยะแพร่ทัวร์  054-741600, 054-743030
บุษราคัมทัวร์  054-741714, 089-6363448
เชิดทัยทัวร์  054-710362
สมบัติทัวร์  054-711077
บริษัทขนส่ง  054-710027
รถโดยสารประจำทาง น่าน - ระยอง
นครชัยแอร์  054-774499, 02-9360800
รถโดยสารประจำทาง น่าน - แพร่ - เด่นชัย
นครน่านทัวร์บริการ  054-775229, 085-8690102
รถโดยสารประจำทาง น่าน-เชียงใหม่
ไทยพัฒนกิจขนส่ง (เมย์เขียว)  054-710760  
สายการบินพาณิชย์
นกแอร์  02-1348000-2
แฮปปี้แอร์  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1318
กานต์แอร์  0-2551-6111

 


 

 

 

 

 

 

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557