Untitled Document
 

   นายอุดมศักดิ์  คำมูล
    เกษตรจังหวัดน่าน

KM 2557 รอบที่ 1

องค์ความรู้นวัตกรรมลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในพื้นที่ปลูกข้าวโพด อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน
25/06/2557

การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตหม่อน-ไหม เพื่อลดพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ MRCF
 
26/05/2557

การขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตำรวจชายแดนและชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘

04/04/2557
KM ย้อนหลัง คลิกรายละเอียดที่นี่
การควบคุมวัชพืชในนาข้าว
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ
วิธีการทำปุ๋ยหมัก
ารทำข้าวอินทรีย์
สมุนไพรไล่แมลง
 
 วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดน่าน
 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
 

จัดทำข้อมูลเอกภาพ พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด

นางสาวพยอม วุฒิสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมและจัดทำข้อมูลเอกภาพ พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
 


การขับเคลื่อนงาน
Smart Farmer


นายอุดมศักดิ์  คำมูล  เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธาน การประชุมสัมมนา
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด   ปี 2557 เพื่อพัฒนา
อกม.สู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  การประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงาน
Smart Farmer และชี้แจงแนวทางการพัฒนา อกม.และเกษตรกรสู่ความเป็น
Smart Farmer โดยมีประธาน อกม.และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากทุกอำเภอ
ร่วมสัมมนา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  18/08/2557
 นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ
นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเริมและพัฒนาการผลิต
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามนิเทศงานผลการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนของกรมฯ ตามแนวนโยบาย
การช่วยเหลือเกษตรกร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  15/08/2557
 นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน
เป็นประธาน
ในการจัดทำข้าวหลามใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อ 9 สิงหาคม 2557 ที่กลุ่มข้าวหลาม
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน น้อมจิตทำขึ้น
เพื่อนำไปร่วมงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้พระบรมราชินีนาถ
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557
ซึ่งข้าวหลามมีเส้นรอบวง 50 เซนติเมตร ความยาว 3 เมตร   
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  13/08/2557

ข้าวหลามใหญ่สุดๆ

นางพิชยารัชติ์  ดิฐภักดีคุณานนท์
เกษตรอำเภอบ้านหลวง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ในการจัดทำข้าวหลามใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อ 9 สิงหาคม 2557
ที่กลุ่มข้าวหลามและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน
น้อมจิตทำขึ้นเพื่อนำไปร่วมงานสีสันพรรณไม้เทิดไท้พระบรมราชินีนาถ
 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557
ซึ่งข้าวหลามมีเส้นรอบวง 50 เซนติเมตร ความยาว 3 เมตร   

คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  13/08/2557

ใหญ่ที่สุดในโลก 

นางพิชยารัชติ์  ดิฐภักดีคุณานนท์ เกษตรอำเภอบ้านหลวง ร่วมกับกลุ่มข้าวหลาม
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอบ้านหลวงเผาข้าวหลามกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก
มีเส้นรอบวง  50  เซนติเมตร ความยาว  3  เมตร เมื่อ 9  สิงหาคม  2557
ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อนำไปร่วมงาน
วันสีสรรพรรณไม้เทิดไท้พระบรมราชินีนาถ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  9 – 13 สิงหาคม  2557
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  05/08/2557
 


เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  


 นายอดิศร  พิทยายน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานลั่นฆ้องชัย
เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
 เนืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อ  28  กรกฎาคม  2557
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  05/08/2557
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2556 
ภาพย้อนหลัง ปี 2554 / ภาพข่าวย้อนหลัง ภาพย้อนหลัง ปี 2552,2553


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557

คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 
 

 วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดน่าน

 

menu right
หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่ 22  สิงหาคม  2557
   เวลา 16.00
. 
 
หนังสือจ้งเวียนจังหวัด  18/04/2556


สถานการณ์ลำไยจังหวัดน่าน
รายงานประจำวันที่ 21 ส.ค.57

คลิกรายละเอียดที่นี่


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า


รายงานสถานการณ์ลิ้นจี่
ประจำวัน ปี 2557
(รายอำเภอ/จังหวัด/ราคา)
คลิกรายละเอียดที่นี่

 

 


ลง ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 

คลิกรายละเอียด
ข่าวเผยแพร่ 

รายงานประจำปี 2556 
   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

  
ปี 2556/2557
 
แผนงาน/โครงการ
  
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557
   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวประกาศสอบราคา
  
+ข่าวประกาศสอบราคาจ้างเหมา
ซ่อมแซมบ้านพักเกษตรจังหวัดฯ
19/07/2556  16.30 น.

คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด
  สำนักงานจังหวัดน่าน
  เกษตรและสหกรณ์
 การค้าภายใน
  วท.เทคนิคน่าน
 ประมงจังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  วท.สารพัดช่างน่าน
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  สถานีพัฒนาที่ดิน
  อุตสาหกรรมจังหวัด
  ตรวจบัญชีสหกรณ์
  ศาลจังหวัดน่าน
  คลังจังหวัด
  พัฒนาชุมชน
  ประปาจังหวัด
  พัฒนาสังคม
  พาณิชย์จังหวัด
  ประกันสังคม
  วัฒนธรรมจังหวัด
  เขตการศึกษาน่าน 1
  เขตการศึกษาน่าน 2
  การศึกษานอกโรงเรียน
  สวท.น่าน
  พิพิธภัณฑ์น่าน
  สถิติจังหวัด
  สาธารณสุข
  พุทธศาสนาจังหวัด
  แรงงานจังหวัด
  ปศุสัตว์จังหวัด
  อัยการจังหวัด
  จัดหางานจังหวัด
  กกต.น่าน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ปศุสัตว์จังหวัด

  ทางหลวงชนบทจังหวัด

  ประกันภัยจังหวัด
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  โครงการชลประทานน่าน
 

Un title page
 
  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน (รหัสทางไกล 054)
หน่วยงานที่สำคัญ
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน  054-751169, 054-750247
ตำรวจท่องเที่ยว  054-710216  สายด่วน 1155
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  054-750039
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  054-731714
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  054-701000, 082-1941349
อุทยานแห่งชาติแม่จริม  054-730040-1
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี  089-9992420
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน  089-0459831
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน  084-4837240
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  054-701121, 087-1739549
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 054-771630,054-710234
ท่าอากาศยานน่าน 054-710270
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน 054-773047
พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติน่าน 054-772777
สำนักงานวัฒนธรรม 054-711650-1
OTOP (ศูนย์โอท็อป1) 054-711739, 084-6080958
OTOP (ศูนย์โอท็อปดีเบส) 054-774659, 084-6117276
โรงพยาบาลในจังหวัด
โรงพยาบาลน่าน  054-710138-9, 054-771620-2
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์  054-773035
โรงพยาบาลนาหมื่น  054-787598
โรงพยาบาลนาน้อย  054-789060
โรงพยาบาลเวียงสา  054-752012-3
 
โรงพยาบาลบ้านหลวง  054 - 761060
โรงพยาบาลสันติสุข  054-767356
โรงพยาบาลแม่จริม  054-769154
โรงพยาบาลท่าวังผา  054 - 755380
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  054-791104, 054-756407
โรงพยาบาลเชียงกลาง  054-797111
โรงพยาบาลทุ่งช้าง  054-795100
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  054-693548
โรงพยาบาลสองแคว  054-777085
โรงพยาบาลบ่อเกลือ  054-778023
สายด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669
หอศิลป์ริมน่าน โทร. 081-9892912
เส้นทางมาเที่ยวน่าน
สถานีขนส่ง  054-711661
รถโดยสารประจำทาง น่าน - กรุงเทพฯ
วิริยะแพร่ทัวร์  054-741600, 054-743030
บุษราคัมทัวร์  054-741714, 089-6363448
เชิดทัยทัวร์  054-710362
สมบัติทัวร์  054-711077
บริษัทขนส่ง  054-710027
รถโดยสารประจำทาง น่าน - ระยอง
นครชัยแอร์  054-774499, 02-9360800
รถโดยสารประจำทาง น่าน - แพร่ - เด่นชัย
นครน่านทัวร์บริการ  054-775229, 085-8690102
รถโดยสารประจำทาง น่าน-เชียงใหม่
ไทยพัฒนกิจขนส่ง (เมย์เขียว)  054-710760  
สายการบินพาณิชย์
นกแอร์  02-1348000-2
แฮปปี้แอร์  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1318
กานต์แอร์  0-2551-6111

 


 

 

 

 

 

 

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557