ประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนระบบ MRCF จังหวัดน่าน


นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน
เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนระบบ MRCF จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม
ร่วมหารือการประสานงานการใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS
ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อหาแนวทางการจัดการพื้นที่การเกษตร
ตามระบบ MRCF ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  7/07/2557