แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

คลังความรู้ KM


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 

รายละเอียดรายชื่อโรงแรมที่พักในเมืองน่าน  และสายการบินจังหวัดน่าน
สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานผ้าป่าฯ  วันที่ 3 กันยายน 2558
 
 
 
สมาชิกเด่น

  นายสุขชัย  เจรียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต  ปี 2558 เยี่ยมชมกิจกรรมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดน่าน
เข้าประกวดผลงานระดับประเทศ เมื่อ 20 สิงหาคม 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 26/08/2558 

สาขาทำไร่เขต 6


  นายสมมาตร  ชาญชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการประกวดผลงานเกษตรกร ดีเด่น ระดับเขต ปี 2558 ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ของนายจรัญ คำด้วง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าประกวดผลงานระดับประเทศ เมื่อ 17 สิงหาคม 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 26/08/2558 

สวนผสมเขต 6

  นายสมมาตร  ชาญชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการประกวดผลงานเกษตรกร ดีเด่น ระดับเขต ปี 2258 ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม
ของนายพิทักษ์พงศ์ วงศ์สงคราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าประกวดผลงานระดับประเทศ เมื่อ 17 สิงหาคม 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 26/08/2558 

สุดยอดยุวฯ 

 นายสุขชัย  เจรียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต  ปี 2558 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ เมื่อ 20 สิงหาคม 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 26/08/2558 

วันมิ่งมงคล

 นายชัยรัตน์  ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดกรวยกระทงดอกไม้
และกล่าวคำราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในการเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพข้าวนาปี
(Fiel Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  ณ วัดไชยสถาน ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เมื่อ  29 กรกฎาคม 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/08/2558 

ลั่นฆ้องบริการ

  นายชัยรัตน์  ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลั่นฆ้องชัยเป็นสัญญลักษณ์
เปิดการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพข้าวนาปี (Fiel Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  ณ วัดไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน  เมื่อ  29 กรกฎาคม 2558 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/08/2558 

โล่เกษตรกรดีเด่น

  นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
มอบโล่รางวัลแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558
ประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา ทำสวน ทำไร่ ไร่นาสวนผสม
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริม
และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ได้คัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนจังหวัดน่าน
เข้าประกวดผลงานระดับประเทศ ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน  เมื่อ 28 กรกฎาคม 2558
 คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/08/2558 

บริการดุจญาติ

  เมื่อ  29 กรกฎาคม 2558  ณ วัดไชยสถาน ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  บรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมใจกันเปิดบริการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่ร่วมงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพข้าวนาปี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/08/2558 

เกษตรอำเภอประชุม

 นายนเรศ  ฝีปากเพราะ  เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธาน
การประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 6/2558 เพื่อแจ้งข้อราชการ
จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สาระสำคัญประกอบด้วยขั้นตอนการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ ก.ช.ภ.จ. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
สร้างรายได้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อย โครงการปิดทองหลังพระ และอื่นๆ เมื่อ 29 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/08/2558 

เกษตรเด่นที่อำเภอเมือง

นายชัยรัตน์  ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
มอบโล่รางวัลการประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2558  และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
 (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2558 
ณ วัดไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/08/2558 

รับบริการ

นายชัยรัตน์  ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมชมการบริการ
ของหน่วยงานต่างๆ มอบปัจจัยการผลิตและสาธิตพ่นสารชีวภัณฑ์ในโอกาส
เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2558  ณ วัดไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/08/2558 

ปล่อยสัตว์น้ำ

 นายชัยรัตน์  ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
หัวหน้าส่วนร่วมปล่อยปลา กบ มอบปัจจัยการผลิตและปลูกต้นไม้
เป็นที่ระลึกในโอกาสเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2558  ณ วัดไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/08/2558 

แข่งปลูกข้าวไว 

 นายชนาธิป  เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปี (Field Day)
 เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาที่เหมาะสม
กับพื้นที่ โดยมีสถานีให้ความรู้อาทิ การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การปลูกข้าวต้นเดียว
เทคโนโลยีการผลิตข้าว ความรู้เรื่องปุ๋ยและการจัดการศัตรูพืชแลเปิดการแข่งขัน
การปลูกข้าวไว  เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558  ณ บริเวณทุ่งนาบ้านบุปผาราม
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 11/08/2558 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

  นายสุพจน์  เมฆประดับ นายอำเภอแม่จริม กล่าวเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีสถานีถ่ายทอด
ความรู้ อาทิการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การใช้สารชีวภัณฑ์ การลดต้นทุนการผลิตข้าว
และการพยากรณ์ศัตรูพืช มีนายเสวียน  บุญศรี เกษตรอำเภอแม่จริม กล่าวรายงาน
 เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณแปลงนาบ้านแคว้ง ตำบลหนองแดง
อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 11/08/2558 

แปลงพยากรณ์

  นายชาติชาย  สมณะช้างเผือก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากแปลงพยากรณ์ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแก่เกษตรกรที่ร่วมงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีสถานีถ่ายทอดความรู้
อาทิ การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การใช้สารชีวภัณฑ์ การลดต้นทุนการผลิตข้าว
 เมื่อ  22  กรกฎาคม  2558  ณ บริเวณแปลงนาบ้านแคว้ง ตำบลหนองแดง
อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 11/08/2558 

ผู้ทำประโยชน์

  นายชนาธิป  เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง มอบประกาศเกียรติคุณ
และจอบทองคำ แก่เกษตรกรที่ทำคุณประโยชน์ต่อถิ่นเกิด ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปี (Field Day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีสถานีให้ความรู้อาทิ การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า
การปลูกข้าวต้นเดียว เทคโนโลยีการผลิตข้าว ความรู้เรื่องปุ๋ยและการจัดการศัตรูพืช
 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558  ณ บริเวณทุ่งนาบ้านบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 11/08/2558 

เพาะกล้าข้าว

  นายมานพ  นันทสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ให้ความรู้
การเพาะกล้าข้าวสำหรับการทำนาโยน เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตได้หลายอย่าง
แก่นายอำเภอแม่จริม หัวหน้าส่วนและเกษตรกรที่ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับพื้นที่ เมื่อ  22  กรกฎาคม  2558
 ณ บริเวณแปลงนาบ้านแคว้ง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 11/08/2558 

เพิ่มสารชีวภัณฑ์

  นายสุรพล  ช่อผกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์
น้ำหมัก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแก่เกษตรกรที่ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปี (Field Day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีสถานีถ่ายทอดความรู้
อาทิการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การใช้สารชีวภัณฑ์ การลดต้นทุนการผลิตข้าว
และการพยากรณ์ศัตรูพืช  เมื่อ  22  กรกฎาคม  2558  ณ บริเวณแปลงนาบ้านแคว้ง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 11/08/2558 

เริ่มฤดูผลิตข้าว

  นายชนาธิป  เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีสถานีให้ความรู้อาทิ การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า
การปลูกข้าวต้นเดียว เทคโนโลยีการผลิตข้าว ความรู้เรื่องปุ๋ยและการจัดการศัตรูพืช
มีนายสมศักดิ์  ยะแสง เกษตรอำเภอภูเพียง กล่าวรายงาน เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558  ณ บริเวณทุ่งนาบ้านบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 11/08/2558 

ให้ลดสารเคมี

  นายพีระพงษ์  บุญวิริยะศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน พบปะพูดคุยให้คำแนะนำอันตรายจากสารเคมี
ให้หันมาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนแก่เกษตรกรที่ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับพื้นที่ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558
ณ บริเวณแปลงนาบ้านแคว้ง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 11/08/2558 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่  28  สิงหาคม  2558
   เวลา 16.00
น.
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ประกาศจังหวัดเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว 16/06/2558
ราคากลาง 16/06/2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ 16/06/2558

บทนิยาม 16/06/2558

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 16/06/2558
หนังสือมอบอำนาจ 16/06/2558
ใบเสนอราคา  16/06/2558
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 16/06/2558
หนังสือค้ำประกัน  16/06/2558
 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโปรแกรมทำวีดีทัศน์
1 ตำบล 1 ล้าน อ.ภูเพียง
จ.น่าน

ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557