ะบบฐานข้อมูลเกษตรกร ตามระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ปี 2562
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ข้อมูลบุคคล

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

1 นายวรพล รักษา
2 นางสาวกัลยาณี คนซื่อ
3 นางมี พิชัย
4 นางบัวผิน สวาสดี
5 นางแฝด เกิดสุข
6 นางสาวปรานอม พิชัย
7 นายกน คนตรง
8 นายเล็ก พิชัย
9 นายยุน คนซื่อ
10 นายเปลี่ยน ขันติ
11 นายบุญเรือง กลิ่นหอม
12 นางสาวจุฑามาศ ใจหมั้น
13 นางออน อัศวนันทการ
14 นายแดง รักษา