เมนูด้านบน


ข่าววันนี้ 25/01/2556
   นายพีรพงษ์  บุญวิริยะศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
     และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
ได้ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ (โครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข) สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำ ปี 2556       
โดยมี นายกาจพล   เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชจังหวัดน่าน
เป็น ประธาน  ณ.ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน 
วันที่  23 มกราคม 2556
คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่   25/01/2556  


ข่าววันนี้ 25/01/2556
นายสัพพสันต์ พรมลังกา   เกษตรอำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปี  2556   ให้ทีมติดตามนิเทศงาน  สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ     ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข   ในวันที่  24 มกราคม  2556
คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่   25/01/2556  
 


ข่าววันนี้ 20/01/2556
นายพีรพงษ์  บุญวิริยะศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
พร้อมด้วยเกษตรอำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเวียงสา
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรี  เขตที่ 16        
(นายนพปฎล  เมฆเมฆา) ที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต  2555 / 2556  ที่ทำการธนาคาร ธกส.เวียงสา 
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  วันที่ 18 มกราคม 2556
คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่   18/01/2556  

Untitled Document
 

   นายอุดมศักดิ์  คำมูล
    เกษตรจังหวัดน่าน
 

 

 
   
Untitled Document

 

  นำเสนอ
สน.กษจ.น่าน
05/11/2555
  นำเสนอสน.กษ.สองแคว 05/11/2555

 

  นำเสนอสน.กษ.นาหมื่น 05/11/2555
  ขึ้นรถลงเรือแอ่วหลวง
พระบางกับ
คุณพยอม
วุฒิสวัสดิ์
02/10/2555
 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
02/10/2555


 

  ตัวอย่างดีดีของนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร

27/07/2555
สรุปข้อมูล
สำนักงานเกษตร
อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน
05/04/2555
  สรุปข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 15/03/2555
  สรุปข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 15/03/2555

 

สรุปบทเรียนองค์ความรู้จากการเยี่ยมชมแปลงมะขามเปรี้ยวฝักโตของนายซัน สมจิตต์วันที่ 20 ธันวาคม 2554 
16/01/2555

  จ่าพร้อมคนต้นแบบ
วีถีพอเพียง
  15/12/2554
  ลุงปั้น คนต้นแบบ
วิถีพอเพียง

15/12/2554
  สรุปภัยธรรมชาติ
ของสำนักงานเกษตร
อำเภอบ่อเกลือ

15/12/2554
  ธารน้าใจชาวเกษตรช่วยภัยน้าท่วม  15/11/2554

 ความรู้ที่จากการเดินทาง กรณี “น่านถึงสิบสองปันนา เมืองแห่งเกษตรกรรม” 15/11/2554

สรุปการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ.น่าน (ยางพารา) ปี 2554 15/11/2554

Untitled Document

 ผลกระทบจากพายุไหหม่าในช่วงเวลาวันที่   ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔26/07/2554

  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตชาครบวงจร
 
  ข้าวเจ้ารวงทองเพื่อสุขภาพ
  จากเส้นทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่วิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพและรายได้
  การจัดการด้านการตลาดกลุ่มมิตรภาพเครือข่ายยางพาราอำเภอแม่จริม
 

การพัฒนาบุคลากรด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แม่ญิงชาวบ้าน ๆ
ก็คิดเป็น

  การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยชุมชน กรณีอำเภอชียงกลาง จังหวัดน่าน
  ก๋ง ดอกหญ้าให้ชีวิต

 ศึกษาดูงานที่สิบสองปันนา....
ดินแดนในฝัน
255

มาสร้างกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ถั่วเหลือง
ฤดูแล้งกันเถอะ

มาใช้แคมฟรอก
กันเถอะ
 
ดอกเศรษฐกิจสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

จากป่าใหญ่ไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ภูมิปัญญา...สู่ผืนผ้า
ล่องแก่งน้ำว้า ชิมชาใบหม่อน
พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่ชุมชน
เรื่องของหมูสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เยี่ยมแปลงเกษตรโรงเรียนมัธยมพระ-ราชทาน

km 2554

   
Untitled Document
  สำนักงานจังหวัดน่าน
  เกษตรและสหกรณ์
 การค้าภายใน
  วท.เทคนิคน่าน
 ประมงจังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  วท.สารพัดช่างน่าน
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  สถานีพัฒนาที่ดิน
  อุตสาหกรรมจังหวัด
  ตรวจบัญชีสหกรณ์
  ศาลจังหวัดน่าน
  คลังจังหวัด
  พัฒนาชุมชน
  ประปาจังหวัด
  พัฒนาสังคม
  พาณิชย์จังหวัด
  ประกันสังคม
  วัฒนธรรมจังหวัด
  เขตการศึกษาน่าน 1
  เขตการศึกษาน่าน 2
  การศึกษานอกโรงเรียน
  สวท.น่าน
  พิพิธภัณฑ์น่าน
  สถิติจังหวัด
  สาธารณสุข
  พุทธศาสนาจังหวัด
  แรงงานจังหวัด
  ปศุสัตว์จังหวัด
  อัยการจังหวัด
  จัดหางานจังหวัด
  กกต.น่าน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ปศุสัตว์จังหวัด

  ทางหลวงชนบทจังหวัด

  ประกันภัยจังหวัด
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  โครงการชลประทานน่าน
 
   
 

 ข่าวเตือนภัย.....

คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่   28/11/2555 

 

ข่าวรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกรับไฟล์ที่นี่  11/01/2556

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/12/2555

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 2
18  /01/2556  

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
23  /01/2556
  

มหกรรมผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

นายชุมพร  แสงมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานลั่นกลองสะบัดชัย  
เป็นสัญญาลักษณ์เริ่มงานมหกรรมผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่  3  โดยเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดน่านจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนสินค้าในจังหวัดและต่างจังหวัด
เพื่อแสวงหาลู่ทางด้านการตลาดและเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนใน 1,184  กลุ่ม 
ในงานจัดให้มีการจำหน่ายแลกเปลี่ยนสินค้าวิสาหกิจชุมชนเช่นผ้าทอพื้นเมืองน่าน  ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตการเกษตร อาหาร เสื้อผ้าและสินค้าหลากหลายจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ในงานเริ่มตั้งแต่
 วันที่  24 – 30  ธันวาคม  2555  ณ  ลานม่วนใจ๋เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่28/12/2555    
 

ข้าวใหม่  เทิดไท้องค์ราชันย์ฯ

นายกาจพล   เอิบสุขสิริ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลั่นฆ้องชัยเป็นประธาน
เปิดงานเทศกาลตานข้าวใหม่ เทิดไท้องค์ราชันย์ฯ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน  ครั้งที่  3 
เป็นการรวมพลังความสามัคคีและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ถือเป็นงานบุญของชาวนา
ที่แสดงออกถึงความกตัญญูสำนึกในบุญคุณพระแม่โพสพ บุญคุณบิดามารดา บุญคุณสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเหลือ
ในการทำนาให้ประสบผลดี ในงานนี้มีพี่น้องเกษตรกรร่วมบริจากข้าวเปลือก  17,754  กิโลกรัม 
ข้าวสาร  7,169  กิโลกรัม  เงินสด  29,016  บาท  ซึ่งจะได้นำเข้ากองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์สืบไป  
 เมื่อ  21  ธันวาคม  2555  ณ โรงสีข้าวพระราชทาน  ตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่25/12/2555    
 

40  ปี  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

นายกาจพล   เอิบสุขสิริ     รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานถวายทานผ้าป่าสามัคคี
ที่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอท่าวังผา พร้อมใจกันจัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบ  40  ปี
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนับสนุนงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ และงานเทศกาลตานข้าวใหม่เทิดไท้องค์ราชันย์ และถือโอกาส
แสดงความจงรักภัคดีด้วยการจัดเครื่องราชสักการะนอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
จัดสำรับอาหารพื้นเมืองและการแสดงบนเวทีร่วมด้วย       เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2555 
ณ โรงสีข้าวพระราชทาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่25/12/2555    
 

 
ติดตามนิเทศงานอำเภอภูเพียง
นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และทีมนิเทศงานทีม 3 
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน  ได้ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
โดยมีนายสมศักดิ์  ยะแสง  รักษาการเกษตรอำเภอภูเพียง 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ  ต่างๆ  ให้ทีมนิเทศงาน ได้รับทราบ  
คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่  20/12/2555    

 

วิสาหกิจชุมชนดีเด่น

นายชุมพร  แสงมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบโล่รางวัลชนะเลิศ   ระดับเขต
และมอบเงินรางวัลชมเชย    ระดับประเทศ   จำนวน  14,000  บาท แก่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี
ตำบลน้ำเกี๋ยน  ในการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี  2555  
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้
และเพื่อยกย่องเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้เป็นตัวอย่างแก่กลุ่มที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารกลุ่ม     เมื่อ  29  พฤศจิกายน  2555  ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดน่าน
ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
คลิกรับไฟล์ข่าวที่นี่  30/11/2555    
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี่ 
 
 
 
 

“นั่งสามล้อ ผ่อเวียง แอ่วเมืองน่าน” เป็นเส้นทางท่องเที่ยว City Tour ที่ใช้รถสามล้อถีบ ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่นที่ยังคงอยู่คู่เมืองน่านมานาน เป็นพาหนะในการพาชมและสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างครบถ้วน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ เสริมความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตในเมืองน่าน โดยผ่านการบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชนเมืองจากสารถีสามล้อถีบ นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินและเรียนรู้วิถีชุมชนกับตลาดเช้าเมืองน่าน หรือแวะช้อปสินค้าพื้นเมืองมากมายให้จับจ่ายเป็นของฝาก ของที่ระลึกจากเมืองน่าน โดยเส้นทางหลักนั่งสามล้อ..ผ่อเมืองน่านนั้น เป็นเส้นทางภายในเขตเทศบาลตามเส้นทางที่กำหนด เช่น วัดโบราณต่างๆ ถึง ๙ วัดในตัวเมืองน่าน หรือไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  ซึ่งในลักษณะเส้นทางไป ๙ วัดนั้น  แต่ละวัดจะใช้เวลาเดินทาง ๙ นาที เป็นต้นไม่ว่าจะฤดูกาลไหน นั่งสามล้อ ผ่อเวียง แอ่วเมืองน่าน พร้อมที่จะเชิญชวนไปสัมผัสศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า งดงาม และมากด้วยไมตรีของชุมชนคนเมืองน่าน

   
 

 แผนปฏิบัติงานโครงการปี 2554

    อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ปี 2554
 1.  หนังสือขออนุมัติ
 
2.  โครงการความมั่นคงด้านอาหาร
 
3.  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนพืชเชิงเดี่ยว
 4.  โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน
   
  ข่าวรับสมัครสอบพนักงานราชการ
   ข่าวย้อนหลัง
   
  ข่าวประกาศสอบราคา  14/01/2556
เรื่อง ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  14/01/2556
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01/2556
 28/12/2555
รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถตู้โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง จานวน 1 คัน   28/12/2555
รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)     ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน   28/12/2555
ร่าง TOR โครงการ: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 28/12/2555
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถยกยางพารา (รถยกโฟล์คลิฟ) ขนาด 3 ตัน
31/07/2555
ประกาศสอบราคาซื้อไม้รองสินค้า (ไม้พาเลท) ขนาด 110x110 ซม.
31/07/2555
.
 
ประกาศจังหวัดน่านเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดกลางยางพารา  06/07/2555  
 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตร
อำเภอเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

29/06/2555
ประกาศจังหวัดน่านเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  31/05/2555
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
  30/05/2555
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27/05/2555
   เอกสารแนบ
 
ประกาศสอบราคาย้อนหลัง

   

ภาพย้อนหลัง ปี 2554
ภาพข่าวย้อนหลัง
ภาพย้อนหลัง ปี 2552,2553
 
 
สัมผัสธรรมชาติดอยเสมอดาว 
อ.นาน้อย  จ.น่าน
สัมผัสธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  อ.ปัว  จ.น่าน
ล่องแก่งน้ำว้า
อ.แม่จริม  จ.น่าน
สัมผัสธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร
ชมหมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว เป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าลายน้ำไหล
ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน
วัดพระธาตุเขาน้อยประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน
นมัสการพระธาตุแช่-แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ
แอ่วปากนาย  ซึ่งมีลักษณะเหมือนทะเลสาบขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยทิวเขา
ชมผลงานศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม
 
     
              (เขต 1 จังหวัดชัยนาท)
- อ่างทอง - พระนครศรีอยุธยา - กรุงเทพมหานคร
- สระบุรี - ปทุมธานี - ชัยนาท
- ลพบุรี - นนทบุรี - สิงห์บุรี
               (เขต 2 จังหวัดราชบุรี)
- เพชรบุรี - ราชบุรี - กาญจนบุรี
- นครปฐม - ประจวบคีรีขันธ์ - สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร - สุพรรณบุรี  
               (เขต 3 จังหวัดระยอง)
- ฉะเชิงเทรา - จันทบุรี - ตราด
- นครนายก - ชลบุรี - ระยอง
- สมุทรปราการ - สระแก้ว - ปราจีนบุรี
(เขต 4 จังหวัดขอนแก่น)
- ขอนแก่น - นครราชสีมา - บุรีรัมย์
- สุรินทร์์ - หนองคาย - เลย
- อำนาจเจริญ - ยโสธร - มหาสารคาม
- อุบลราชธานี - อุดรธานี - กาฬสินธุ์
- นครพนม - มุกดาหาร - ร้อยเอ็ด
- ศรีสะเกษ - สกลนคร - หนองบัวลำภู
                (เขต 5 จังหวัดสงขลา)
- กระบี่ - ชุมพร - ตรัง
- สุราษฎร์ธานี - พังงา - นครศรีธรรมราช
- ภูเก็ต - สงขลา - นราธิวาส
- ยะลา - ระนอง - พัทลุง
- สตูล - ปัตตานี  
                (เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่)
- เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่ฮ่องสอน
- พะเยา - ลำปาง - พิษณุโลก
- พิจิตร - อุตรดิตถ์ - ตาก
- เพชรบูรณ์ - อุทัยธานี - กำแงเพชร
- สุโขทัย - นครสวรรค์ - น่าน
- แพร่ - ลำพูน  

 

menu right
หนังสือจ้งอำเภอ 
  
วันที่  5 กุมภาพันธ์  2556
    เวลา  
11.10 น. 
ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคล กิจกรรม
   ของงานวันที่  8  มกราคม  2553 
   ไฟล์ที่ 1     ไฟล์ที่ 2  
 Powerpoint  ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว
   รอบที่ 2
(วันที่ 10 ก.พ.53)
Powerpoint  ค่าคะแนนเฉลี่ย
    weighted mean score

   (วันที่ 20 เม.ย..53)
-ข้อมูล GIS อ.ศุพชาติ
1.อำเภอนาหมื่น
2.อำเภอเมืองน่าน
3.อำเภอปัว
4.อำเภอบ่อเกลือ
5.อำเภอบ้านหลวง
6.อำเภอนาน้อย
7.อำเภอสองแคว
8.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
9.อำเภอภูเพียง
10.อำเภอแม่จริม
11. อำเภอสันติสุข
12. อำเภอเชียงกลาง

1
3. อำเภอทุ่งช้าง
14. อำเภอท่าวังผา
15. อำเภอเวียงสา
 
อำเภอสันติสุข
อำเภอทุ่งช้าง
อำเภอเชียงกลาง
อำเภอเวียงสา
ารขึ้นทะเบียนเกษตรกร จังหวัดน่าน ปี 2552/53และ ปี 2553/2554
02/08/2554
ข้อมูล Food-saftey   ปี 2552 จังหวัดน่าน  more
สกานการณ์ลำไยจังหวัดน่าน ปี 2553/2554

 
 การขึ้นทะเบียน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดน่าน /ข้าว/มันสำปะหลัง
ปี 2552/53 และ2553/54
23/01/2555
สถานการณ์ลิ้นจี่จังหวัดน่าน ปี 2553
(17 พค.2553) more
   
บริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม
    เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร
บริหารจัดการสินค้าเกษตร
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
    และได้มาตรฐาน(พืช/ข้าว)
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
    และได้มาตรฐาน (กาแฟ)
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
    เคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
สายใยรักแห่งครอบครัว ฯ
พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
    ชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 
โครงการปี 52
เชิญร่วมงานวันพริกน่าน
คำแนะนำ...การปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดน่าน
เผาป่า...ทำให้โลกร้อน
สรุป..โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว
น้ำน้อย...ลดพื้นที่นาปรัง
มน่าน..สร้างชื่อคว้า รางวัลชนะเลิศงานเกษตรแฟร์ ปี 2553
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว
 ข่าวส่งเสริมการเกษตร ย้อนหลัง ปี 2552
 
-  งานข้อมูลสถาบัน  

 
   
 
 
รายงานสภาวะราคาลำไย ปี 2554
รายงานสถานการณ์ลำไย ปี 2554
รายงานสถานการณ์ลิ้นจี่ ปี 2554
รายงานพืชฤดูแล้ง ปี 2553/54
ข้อมูลยางพารา ปี 2553
สรุปสถานการณ์ลำไยปี 2553
รายงานพืชฤดูแล้ง 2554/55  
 
ตัดยอด ณ 9 ก.พ.2555
รายงานพืชฤดูแล้ง 2552/53    
พืชเศรษฐกิจปี 2553/54
พืชเศรษฐกิจปี 2552/53
พืชเศรษฐกิจปี 2551/52
พืชเศรษฐกิจปี 2550/51
พืชเศรษฐกิจปี 2549/50
พืชเศรษฐกิจปี 2548/49
สรุปขึ้นทะเบียนข้าวโพด ปี 51
ข้อมูลสถานบันเกษตรกร จังหวัดน่าน
หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
..
. more
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากผลผลิตการเกษตร..
more
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้าจากเนื้อสัตว์
... more
แบบขอกู้โครงการพิเศษซื้อโน๊ตบุ๊ค
  แบบขอกู้สามัญยาว (พิเศษ)
  แบบขอกู้สามัญยาวและปานกลาง 
  แบบขอกู้ฉุกเฉิน(ทางโทรศัพท์)
  แบบขอกู้ฉุกเฉิน (ปกติ)
  แบบขอกู้ฉุกเฉิน (ทาง ATM)
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด
 
 
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
 
 
 
 
Un title page
 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
4/5  ถนนรอบเมืองตะวันตก  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
tel. 054-710246  Fax. 054- 757278   E-mail:   nan@doae.go.th 
   webmater   
ปรับปรุง website 30/03/2553  

 

 Counter Stats
Counter Stats
gold coast link
gold coast link Counter
web counters Counter