แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 


คลังความรู้ KM
 


วันที่ 12 เมษายน 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


โครงการ 9101

วันที่ 3 กรกฏาคม  2560


วันที่ 18 เมษายน 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 


งานท้าชนผลไม้ยักษ์จังหวัดน่าน

ขอบคุณภาพวีดีโอจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน  19 มิ.ย.2560

 

านของดีตำบลป่ากลางและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
ประจำปี 2560


นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15-16
เป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่ากลางและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)
ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน
และนายภาคภูมิ พรมสาร  เกษตรอำเภอปัว ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน
มีผู้ร่วมงานในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 255 คน

คลิกรายละเอียดภาพข่าวที่นี่ 22/05/2560

    แปลงใหญ่มะม่วง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

 

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่  19 กรกฎาคม 2560
   เวลา 11.30
น.
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการผลิตข้าว 06/06/2560
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 06/06/2560
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการผลิตข้าว 16/05/2560

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
09
/05/2560
 

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 24/02/2560
 


ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 07/12/2559

คุณลักษณะครุภัณฑ์การเกษตร
07
/12/2559
 

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต โรงจอดรถ เสาธงชาติ ลานคอนกรีต รางระบายน้ำคอนกรีต และติดตั้งระบบประปา ของสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 12/11/2558
ประกาศจังหวัดน่านเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 10/11/2558

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซื้อ 

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

ใบเสนอราคา


แบบสัญญาซื้อขาย


บัญชีเอกสารส่วนที่ 1


บทนิยาม


คุณลักษณะเฉพาะฯ
 

ประกาศจังหวัดเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว 16/06/2558
ราคากลาง 16/06/2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ 16/06/2558

บทนิยาม 16/06/2558

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 16/06/2558
หนังสือมอบอำนาจ 16/06/2558
ใบเสนอราคา  16/06/2558
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 16/06/2558
หนังสือค้ำประกัน  16/06/2558
 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโปรแกรมทำวีดีทัศน์
1 ตำบล 1 ล้าน อ.ภูเพียง
จ.น่าน

ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด ปี 2560  และใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 21/03/2560

แบบสอบถามเพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แก้ไข
21/03/2560

 

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2560