คลังความรู้ (KM)

 

 

KM ปี 2560

KM เกษตรกร ปี 2560  
KM ข้าราชการ ปี 2560 

 

แผนการจัดการความรู้ ปี 2560   

 

 

 

KM ปี 2559
KM เกษตรกร ปี 2559  (15 เรื่อง)
KM ข้าราชการ ปี 2559 (15 เรื่อง)
 

 

KM ปี 2558
 

หมวดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่จะเกษียณอายุใน 5 ปี ข้างหน้า
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้

 

องค์ความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบาย MRCF องค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่
 

1) การจัดการข้อมูลให้เป็นข่าวสาร (ประเสริฐ  ดอยลอม สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน)

1) องค์ความรู้ด้านพืช

- เรื่อง เกษตรอำเภอนักบริหารมืออาชีพ 1 ก.ย.2558

2) หนอนหน่อไม้สุดยอดอาหารจากป่า  (ประเสริฐ  ดอยลอม สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน)

2) องค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

- กลยุทธการทำงานของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
1 ก.ย.2558

3) การใช้หลอดไฟ LED ประหยัดไฟฟ้าจริงหรือ?   เอกชัย  เวศนารัตน์  

3) องค์ความรู้ด้านประมง - เก็บประเด็นช่วงการเสนอผลงานประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 ก.ย.2558
  4) องค์ความรู้ด้านอื่นๆ - การใช้หลอดไฟ LED ประหยัดไฟฟ้าจริงหรือ?   1 ก.ย.2558
    -องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการทำงานด้านเคหกิจเกษตร 1 ก.ย.2558

 

Km เรื่องเล่า (เก่า) ปี 2556-2557