ข้อมูลบุคลากร

 

 

                              คณะผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน


                                                                                 
                                                                               นายประดิษฐ์ ธนะขว้าง
                                                                           รักษาการเกษตรจังหวัดน่าน

     นายสมจิต ฟูบินทร์
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายชัชรินทร์  นาพรหม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ    นางอุมาพร ดีพรมกุล
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางสาวสังวาล  วุฒิสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นายประดิษฐ์  ธนะขว้าง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
คณะผู้บริหารระดับอำเภอ
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511-ปัจจุบัน
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บุคลากรกลุ่มอารักขาพืช  

 

 

(หน้าเว็บไซต์เดิม) / ผู้จัดทำ