บุคลากร

 

คณะผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

 

นายเศรณี อนิลบล
เกษตรจังหวัดน่าน

     ส.ต.ต.สมจิต ฟูบินทร์
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายชัชรินทร์  นาพรหม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ    นางอุมาพร ดีพรมกุล
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืชนางสาวสังวาล  วุฒิสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นายประดิษฐ์  ธนะขว้าง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป l กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ l กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต l กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร l กลุ่มอารักขาพืช

คณะผู้บริหารระดับอำเภอ l  ทำเนียบเกษตรจังหวัดน่าน (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511-ปัจจุบัน)

(หน้าเว็บไซต์เดิม) / ผู้จัดทำ