บุคลากร

 

คณะผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

 


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย

เกษตรจังหวัดน่าน

 นางสาวสังวาลย์ วุฒิสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายชัชรินทร์  นาพรหม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
นางสมปรารถนา อารีย์วงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

 

 นางอุมาพร ดีพรมกุล
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป l กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ l กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต l กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร l กลุ่มอารักขาพืช

คณะผู้บริหารระดับอำเภอ l  ทำเนียบเกษตรจังหวัดน่าน