ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

                   สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2511  โดยได้รวมกรมกสิกรรมกับกรมการข้าว จัดตั้งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2511 โดยมี ศ.ดร.ทำนอง  สิงคลอนิช เป็นอธิบดีคนแรก  
                   ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ 4 / 5 ถนนรอบเมืองตะวันตก  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน
 
 
     อาณาเขตติดต่อ
 
                        * ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
                        * ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ ถนนรอบเมืองตะวันตก
                        * ทิศใต้                         ติดต่อกับ พาณิชย์จังหวัดน่าน
                        * ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ วิทยาลัยเทคนิคน่าน