มาตรการให้บริการ

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดได้จัดทำมาตรการลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชนไว้ดังนี้คือ

      1.อำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย

           -ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
 
           -ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
 
           -พัฒนาส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช,ประมง, ปศุสัตว์
 
           -ปฎิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือตามกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
           2. พันธกิจ
 
             1.) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
 
             2.) พัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม  การศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
 
             3.) ให้บริการและส่งเสริมอาชีพเพื่อลดความเสี่ยงให้แก่ เกษตรกร  ครอบครัวเกษตรกร  องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 
 
    กระบวนการทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบ มี 3 กระบวนการดังนี้คือ
 
           1. กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วันได้แก่
 
               1) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ
 
               2) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่เอกชน
 
               3) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร
 
               4) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 
          การให้บริการข้อมูลข่าวสารจะใช้เวลาบริการ ไม่เกิน 30 นาที กำหนดไว้ 2 จุด คือ ห้องสารสนเทศ, กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
 
          2. กระบวนงานที่แล้วเสร็จ 2-15 วัน
 
             1) การรับส่งหนังสือและเสนอหนังสือต่อหัวหน้าส่วนราชการ (หนังสือที่ผ่านหัวหน้ากลุ่มแล้วให้เสนอเกษตรจังหวัดลงนามโดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบ เมื่อเกษตรจังหวัดลงนามแล้วให้เจ้าหน้าที่ธุรการจ่ายหนังสือคืนเจ้าของงาน และดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวหน้ากลุ่มงานติดราชการ ให้เจ้าของงานเสนอเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่ระดับ 7 ตามลำดับก่อนเสนอเกษตรจังหวัด ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เสนอเรื่องให้เกษตรจังหวัดลงนามทันที)
 
             2) การลดขั้นตอนในการปฎิบัติงานในการประชุม (การสั่งการในที่ประชุมจะไม่มีการแจ้งเป็นหนังสือราชการให้อำเภออีก เพื่อเป็นลดขั้นตอนในการสั่งการ)
 
             3) การบริหารงบประมาณ (การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมให้ผ่านเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบก่อนเสนอเกษตรจังหวัด)
 
           3. กระบวนงานที่ใช้เวลามากกว่า 15 วัน   ได้แก่  อบรมเกษตรกร.
 
 

ขั้นตอนให้บริการ

      กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ได้แก่
 
              1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ
 
              2. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่เอกชน
 
              3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร
 
              4. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 
      การให้บริการข้อมูลข่าวสารจะใช้เวลาบริการ ไม่เกิน 30 นาที กำหนดไว้ 2 จุด คือ 
 
               1. ห้องสารสนเทศ บริการข้อมูลข่าวสารด้านพื้นที่ทางการเกษตร ครัวเรือนเกษตรกร ข้อมูลพืชไร่ ข้อมูลพืชผัก  ข้อมูลไม้ผลไม้ยืนต้น ข้อมูล ทบก. และอื่นๆ
 
               2. กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ให้บริการข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช การเก็บเกี่ยว และอื่นๆ 
 
      ให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร  ประชาชนทั่วไป ลงลายมือชื่อรับบริการข้อมูลทางการเกษต
 
 
      กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ได้แก่
 
              1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ
 
              2. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่เอกชน
 
              3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร
 
              4. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 
      การให้บริการข้อมูลข่าวสารจะใช้เวลาบริการ ไม่เกิน 30 นาที กำหนดไว้ 2 จุด คือ 
 
               1. ห้องสารสนเทศ บริการข้อมูลข่าวสารด้านพื้นที่ทางการเกษตร ครัวเรือนเกษตรกร ข้อมูลพืชไร่ ข้อมูลพืชผัก  ข้อมูลไม้ผลไม้ยืนต้น ข้อมูล ทบก. และอื่นๆ
 
               2. กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ให้บริการข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช การเก็บเกี่ยว และอื่นๆ 
 
      ให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร  ประชาชนทั่วไป ลงลายมือชื่อรับบริการข้อมูลทางการเกษตร