ขั้นตอนให้บริการ

 
      กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ได้แก่
 
          1) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ
 
          2) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่เอกชน
 
          3) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร
 
          4) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 
      การให้บริการข้อมูลข่าวสารจะใช้เวลาบริการ ไม่เกิน 30 นาที กำหนดไว้ 2 จุด คือ 
               1. ห้องสารสนเทศ บริการข้อมูลข่าวสารด้านพื้นที่ทางการเกษตร ครัวเรือนเกษตรกร ข้อมูลพืชไร่ ข้อมูลพืชผัก  ข้อมูลไม้ผลไม้ยืนต้น ข้อมูล ทบก. และอื่นๆ
               2. กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ให้บริการข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช การเก็บเกี่ยว และอื่นๆ 
 
      ให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร  ประชาชนทั่วไป ลงลายมือชื่อรับบริการข้อมูลทางการเกษต
 
(หน้าเว็บไซต์เดิม) / ผู้จัดทำ