โครงการ 9101

 

คู่มือโครงการฯฉบับเต็ม (3 กค. 60)

15427_ยกร่างคู่มือ 9101 ฉบับเต็ม

 

 

1. แบบเสนอโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

2. แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน

3. แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ ของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ

4. สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด

5. ตัวอย่าง แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอำเภอ

6. คำแนะนำในการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ

8. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

แบบ 9109-9 ฉบับลงนามส่งสำนักงบประมาณ 14 อำเภอ(ยกเว้นเวียงสา) คลิกเพื่อรับไฟล์

 
คลิกรับไฟล์ ข้อที่ 1-8 รวมเป็นไฟล์ zip