โครงการทฤษฎีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน

 

ทฤษฎีใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร

   
  คู่มือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ (กสก)    
  เป้าหมายจังหวัดน่าน (File)   เป้าหมายจังหวัด (รายชื่อเกษตรกร)    
         อำเภอเมืองน่าน   อำเภอแม่จริม
         อำเภอนาน้อย   อำเภอบ้านหลวง
         อำเภอปัว   อำเภอสันติสุข
         อำเภอเวียงสา   อำเภอนาหมื่น    
         อำเภอท่าวังผา   อำเภอบ่อเกลือ      
         อำเภอทุ่งช้าง   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ      
         อำเภอเชียงกลาง   อำเภอภูเพียง      
    อำเภอสองแคว