หนังสือแจ้งอำเภอ โครงการแปลงใหญ่

แบบฟอร์ม แปลงใหญ่

เอกสารต่างๆ ของโครงการแปลงใหญ่

สรุปการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ ที่ผ่านการทดลอง
ปี 2560 (41 แปลง)
18/04/2560
  แจ้งปรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครเกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 18/04/2560 ระบบการบันทึกข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2560    17/03/2560 
แผนปฏิบัติการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แผนอำเภอรายเดือน) 9/03/2560 คู่มือ โครงการแปลงใหญ่ 2560   17/03/2560 username/password ใช้รหัสของโปรแกรม ทบก.
  เป้าหมายแปลงใหญ่ 2560    31/03/2560  
  หนังสือแจ้ง/เวียน  
  กิจกรรมข่าวสาร