หนังสือแจ้งเวียน  แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

แบบฟอร์ม ศพก.

ข้อมูลทั่วไป

 หนังสือแสดงความประสงค์เรื่อง  การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  31/03/2560  แบบฟอร์มบัญชี ศพก.น่าน ปี 2563 23/10/2562   กำหนดการปฏิบัติงาน ศพก.ประกอบการจัดทำแผน ศพก.2560 ของ SC ของทุกอำเภอ 17/03/2560 

  ตัวอย่าง หนังสือแสดงความประสงค์เรื่อง  การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  31/03/2560

 ขอทราบพิกัดศูนย์หลัก ศูนย์ขยาย เพื่อขอระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กฯ 17/03/2560 
 นวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (สาหรับจังหวัด/เขต/ศูนย์)  21/03/2560
 แบบเสนอเป้าหมายการก่อสร้างศาลาเรียนรู้ ศูนย์เครือข่าย (ข้าว) 17/03/2560 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย) 17/03/2560
 แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานของ ศพก. ปี 2560   9/03/2560  ระบบข้อมูล ศพก.17/03/2560 
   ทำเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน (ปรับปรุง 2560)    10/03/2560  
   คู่มือโครงการ ศพก. 2560    10/03/2560  
     
     

 ข้อมูล ศพก.จังหวัดน่าน  23/10/2562

 

 แผนบูรณาการ ศพก.

อำเภอเมืองน่าน อำเภอสันติสุข
อำเภอนาน้อย อำเภอบ่อเกลือ
อำเภอปัว อำเภอสองแคว
อำเภอเวียงสา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอท่าวังผา อำเภอนาหมื่น
อำเภอทุ่งช้าง อำเภอภูเพียง
อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ้านหลวง
อำเภอแม่จริม